แนวสอบ ภาษาไทย ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในขณะสอบสัมภาษณ์ ถ้าท่านไม่สามารถตอบคำถามที่กรรมการถามได้ท่านควรทำอย่างไร
  ตอบว่า “ข้อนี้ไม่ทราบจริงๆ ครับ”
  ทำหน้าเศร้าเพื่อให้กรรมการสงสาร
  นั่งก้มหน้าและรอให้กรรมการถามข้อใหม่
  ยิ้มแล้วขอให้กรรมการเปลี่ยนคำถาม
2. หนังสือประเภทใดที่มีความบกพร่องทางภาษาเขียนมากที่สุด
  หนังสือพิมพ์
  หนังสือสารคดี
  หนังสือนวนิยาย
  หนังสือนิตยสาร
3. ใช้ข้อความที่กำหนดให้ตอบคำถามข้อ 8 – 10�� “ความสามัคคีเป็นปึกแผ่น คือ กำลังอันแข็งกล้าที่สุดในแผ่นดิน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะบันดาลให้คนในชาติมีสมานฉันท์ มุ่งมั่นที่จะช่วยกำลังกันสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองให้สมบูรณ์ขึ้นทุกสถาน”ข้อความนี้เป็นข้อความชนิดใด
  คำสั่ง
  โอวาท
  ประกาศ
  คำแนะนำ
4. ข้อใดเป็นลักษณะการจดบันทึกที่ดี
  เขียนหัวเรื่องที่จะบันทึกอย่างชัดเจน
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ให้แน่นอน
  จดรายละเอียดให้ได้มากที่สุดขณะฟัง
  เลือกจดเฉพาะประเด็นที่สำคัญเท่านั้น
5. “เธอขับรถเร็วหน่อยไม่ได้หรือ” ประโยคนี้มีเนื้อความอย่างไร
  ถามให้ตอบ
  แจ้งให้ทราบ
  บอกให้ทำ
  ข้อ 2 และข้อ 3
6. ข้อใดออกเสียงต่อเนื่องทุกคำ
  ชัยภูมิ เพชรบุรี กาฬสินธุ์
  ชลบุรี ชัยนาม สมุทรสาคร
  ธนบุรี สกลนคร อุดรธานี
  ชุมพร สุพรรณบุรี สมุทรปราการ
7. จากพฤติกรรมของบุคคลต่อไปนี้ พิจารณาได้ว่าบุคคลใดไม่ใช่เลขานุการ
  สุดาจดบันทึกการประชุมตามรูปแบบที่กำหนด
  สมศรีอ่านบันทึกการปะชุมให้สมาชิกรับรองความถูกต้อง
  ทิพวรรณทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
  อารีกล่าวเปิดการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมเริ่มขึ้นและดำเนินต่อไป
8. ข้อใดมีเนื้อความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
  ท่านเห็นเด็กหรือผู้ใหญ่บ้างไหม
  ท่านเป็นพ่อค้าหรือทนายความ
  ท่านต้องมีพี่หรือน้องแน่ๆ
  ท่านมีปากกาหรือดินสอบ้างไหม
9. ข้อใดออกเสียงเป็นอักษรควบกล้ำทุกคำ
  หรูหรา ผลิต แปรก
  จรด จันทรา ตลับ
  ตลาด แสรก ขรม
  ขวนขวาย ผลิ แปลก
10. ข้อความดังกล่าวแสดงความประสงค์อะไร
  ต้องการให้ทุกคนในชาติมีความสามัคคี
  ต้องการให้ทุนคนช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญ
  ต้องการให้ทุกคนมีกำลังอันกล้าแข็งที่สุด
  ต้องการให้คนในชาติร่วมกันสร้างชาติบ้านเมือง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile