อาเซียนศึกษา ชุดที่ 5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน
  กัมพูชา
  ไทย
  กัมพูชา
  อินโดนีเซีย
2. จากกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในเรื่องอะไร
  มีนักลงต่างชาติเข้ามาลงทุนมาก
  มีการช่วยเหลือประเทศสมาชิกมากขึ้น
  มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น
  ถูกทุกข้อ
3. สิงคโปร์แยกตัวออกมาจากประเทศอะไร
  มาเลเซีย
  อินโดนีเซีย
  ฟิลิปปินส์
  บรูไนดารุสซาลาม
4. การจัดตั้งกลไกเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก เกี่ยวข้องกับข้อใด
  กฎบัตรอาเซียน
  วิสัยทัศน์อาเซียน
  ประชาคมอาเซียน
  ปฏิญญากรุงเทพฯ
5. ประเทศไทยได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนขึ้นมาเพื่ออะไร
  เพิ่มต้นทุนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
  ขยายตลาดแรงงานการผลิสินค้าและบริการ
  ส่งเสริมการค้าภายในอาเซียนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น
  ลดปริมาณการค้าภายนอกกลุ่มอาเซียนให้น้อยลง
6. เมื่อกล่าวถึง “ปฏิญญากรุงเทพ” เราจะนึกถึงเรื่องอะไร
  การก่อตั้งอาเซียน
  การจัดตั้งมูลนิธิอาเซียน
  การจัดตั้งประชาคมอาเซียน
  การจัดตั้งเขตการค้าอาเซียน
7. ประเทศไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งมูลนิธิอาเซียนขึ้นมาเพื่ออะไร
  ส่งเสริมความร่วมร่มมือภาคอุตสาหกรรม
  ส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีน
  ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอาเซียนให้มากขึ้น
  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิชาการ
8. ประเทศไทยได้ร่วมกับประเทศต่อไปนี้ในการแก้ไขปัญหากัมพูชายกเว้นประเทศใด
  สิงคโปร์
  มาเลเซีย
  เวียดนาม
  อินโดนีเซีย
9. อะไรเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียน
  กฎบัตรอาเซียน
  ปฏิญญาอาเซียน
  วิสัยทัศน์อาเซียน
  เขตการค้าเสรีอาเซียน
10. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของไทยในการจัดตั้งและการดำเนินการของอาเซียน
  จัดการประชุมสุดยอด
  เสนอให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
  เสนอให้ยกเลิกความร่วมมือมือกับประเทศนอกกลุ่มอาเซีย
  ผลักดันให้ประเทศสมาชิกร่วมมือและประสานประโยชน์กัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile