พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทั่่วโลก

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเยอรมนีที่ได้รับการตีพิมพ์ถึง 6 ชั่วอายุคน คือหนังสือเรื่องใด
  1. �ศาสนจักรแห่งบูรพทิศ
  2. �หนังสือพระพุทธวจนะ
  3. �ประทีปแห่งเอเชีย
  4.�หนังสือปุจฉาวิสัชนาทางพระพุทธศาสนา
2. การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศจีนเกิดขึ้นในสมัยใด
  1. �พระเจ้าฮั่นมิ่งตี่ แห่งราชวงศ์ฮั่น
  2. �พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์จิ๋น
  3. �พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์จิ๋น
  4. �พระเจ้าฮั่นโกโจ แห่งราชวงศ์ฮั่น
3. กษัตริย์พระองค์ใดริเริ่มการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่าง ๆ นอกดินแดนชมพูทวีป
  1. �พระเจ้าอโศกมหาราช
  2.�พระเจ้าปเสนทิโกศล
  3. �พระเจ้าสุทโธทนะ
  4. �พระเจ้าพิมพิสาร
4. พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศทิเบตสมัยใด
  1. �พระเจ้าสรองสันคัมโป
  2. �พระปัทมสัมภวะ
  3. � ทะไลลามะ
  4. �พระเจ้าอัลตันข่าน
5. ก่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศทิเบต �มีชาวทิเบตนับถือศาสนาลักษณะอย่างไร
  1. �นับถือคริสต์ศาสนา
  2. �นับถือลัทธินอกรีต
  3. �นับถือบุคคลสุงสุดในประเทศ
  4. �นับถือลัทธิบอนโป
6. วัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรปคือวัดใด
  1. �วัดพุทธรังสี
  2. �วัดพุทธอาศรม
  3. �วัดพุทธปทีป
  4. �วัดพุทธสมาคม
7. วัดพระพุทธศาสนาแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาคือวัดใด
  1. �วัดพุทธรังสี
  2. ��วัดไทยลอสแอนเจลิส
  3. �วัดพุทธสมาคม
  4. �วัดพุทธปทีป
8. พระเถระของไทยรูปใดที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและตั้งสยามนิกายขึ้นใน ��ประเทศศรีลังกา
  1. �พระโสณะกับพระอุบาลี
  2. �พระมหินทะกับพระอุบาลี
  3. �พระอุบาลีกับพระอริยมุนี
  4. �พระมหินทะกับพระอริยมุนี
9. พระเถระรูปใดได้พาพระธรรมทูตจากพม่าเดินทางไปประกาศพระพุทธศาสนาที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  1. �พระอานันทะ เมตเตยยะ
  2. �พระอุตตมะ มหาเถระ
  3. �พระอภัยมุนี
  4. �พระญาณดิลก
10. พุทธศาสนิกชนกลุ่มแรกที่ช่วยกันจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา� คือกลุ่มใด
  1. �คนอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นและจีน
  2. �คนอังกฤษในกรุงลอนดอน
  3. �คนไทยในกรุงเทพฯ
  4. �คนอังกฤษในกรุงลอนดอน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile