สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การนำสินแร่เหล็กมาถลุงเป็นเหล็กก้อนและนำเหล็กก้อนมารีดเป็นแผ่นแล้วนำเหล็กแผ่นไปประกอบเป็นตัวถังรถยนต์ เป็นกระบวนการในข้อใด
  ผลิตสินค้าสนองความต้องการของผู้บริโภค
  ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต
  สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
  พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2. ข้อใดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  การมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมากทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำ
  วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ส่งผลกระทบทำให้เกิดการว่างงานจำนวนมาก
  รัฐบาลเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อกระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ
  รัฐใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. ถ้าการส่งออกของประเทศไทยใน พ.ศ. 2544 ลดลงประเทศจะประสบกับปัญหาใด
  ดุลบัญชีทุนขาดดุลมากขึ้น
  เงินบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลง
  ดุลบัญชีเงินโอนเกินดุลลดลง
  ดุลชำระเงินเกินดุลมากขึ้น
4. ข้อใดมิใช่ลักษณะดั้งเดิมของสังคมไทย
  นับถือผีและธรรมชาติ
  ยึดมั่นในระบบครอบครัว
  เคารพและย่องย่องคนรวย
  ช่วยเหลือกันด้วยแรงงาน
5. ข้อใดทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศได้มากขึ้น
  การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
  การอ่อนตัวของค่าเงินบาท
  การลดอัตราดอกเบี้ย
  การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
6. ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่สามารถพัฒนาประเทศกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้เพราะเหตุใด
  ญี่ปุ่นมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี
  ญี่ปุ่นเป็นนักลอกเลียนแบบที่เก่ง
  ญี่ปุ่นใช้งบประมาณด้านการทหารน้อยมาก
  ญี่ปุ่นเปลี่ยนมาปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย
7. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนที่ไทยจะเข้าร่วมรบเป็นฝ่ายญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2
  การรณรงค์เพื่อ “รัฐนิยม” ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
  การเรียกร้องดินแดนเขมรส่วนในคืนจากฝรั่งเศส
  การก่อตั้งขบวนการเสรีไทย
  การสร้างทางรถไฟสายมรณะ
8. สินค้าสำคัญในการค้าระหว่างไทยกับชาติตะวันตกในสมัยอยุธยาคืออะไร
  ของป่าไทยและสินค้าญี่ปุ่น
  ของป่าไทยและสินค้าจีน
  ข้าวไทยและสินค้าจีน
  ข้าวไทยและสินค้าญี่ปุ่น
9. ประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงข้อใด
  ได้ผลผลิตที่ต้องการตามเวลาที่กำหนด
  ได้ผลผลิตที่ต้องการโดยใช้เวลาน้อยที่สุด
  ได้ผลผลิตมากที่สุดจากทรัพยากรที่กำหนด
  ได้ผลผลิตมากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
10. ข้อใดแสดงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับสูงสุด
  ตลาดร่วมและสหภาพเศรษฐกิจ
  ตลาดร่วมและสหภาพศุลกากร
  เขตการค้าเสรีและตลาดร่วม
  สหภาพเศรษฐกิจและสหภาพศุลกากร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile