แบบฝึกหัด พุทธศาสนา

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ข้อธรรมในสัมปรายิกัตถะ 4
  สัทธาสัมปทา
  สีลสัมปทา
  ปัญญาสัมปทา
  อารักขสัมปทา
2. ลักษณะของเพื่อนที่จะชักชวนไปในทางฉิบหาย คือข้อใด
  มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก
  ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ
  มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่
  เช้าฮา เย็นเฮ ค่ำเซ ดึกสร่าง สว่างซ้ำ
3. หัวใจเศรษฐี ในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือข้อใด
  อุ อา กะ สะ
  จิ เจ รุ นิ
  ทุ สะ นิ มะ
  สุ จิ ปุ ลิ
4. นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชู ไม่เจ้าชู้นอกใจ มอบหมายความเป็นใหญ่ ให้เครื่องประดับ คือหน้าที่ของใคร
  สามี
  ภรรยา
  บ่าว
  มิตร
5. ความเชื่อในข้อใดที่จัดเป้นความเชื่อเรื่องกรรม หรือการกระทำมีผลจริงบุญบาปมีจริง
  กัมมสัทธา
  วิปากสัทธา
  ตถาคตโพธิสัทธา
  กัมมัสสกตาสัทธา
6. จริงใจ ฝึกฝน ทนได้ ให้ปัน ตรงกับธรรมหมวดใด
  ฆราวาสธรรม ๔
  อธิษฐานธรรม ๔
  จักร ๔
  สังคหวัตถุ ๔
7. อบายมุขมีโทษมาก ยกเว้นข้อใด
  ได้รับการยอมรับจากสังคม
  ขาดความเคารพนับถือจากคนทั่วไป
  ทำบายอนาคตของตนเองและครอบครัว
  สิ้นเปลืองทรัพย์และทำให้ครอบครัวแตกแยก
8. การปฏิบัติตามหลักทิฏฐิธัมมิกกัตถะ ๔ จะได้ผลของการกระทำเมื่อใด
  ชาติอดีต
  ชาติอนาคต
  ชาติปัจจุบัน
  ทุกชาติ
9. คนเทียมมิตรเช่นไรที่ควรหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุด
  มิตรชักชวนในทางฉิบหาย
  มิตรหัวประจบ
  มิตรดีแต่พูด
  มิตรปอกลอก
10. บุคคลในข้อใดชื่อว่า รู้จักคบเพื่อน
  วิลลีเลือกคบคนมีฐานะดี
  เจมส์เลือกคบคนเพื่อใกล้บ้าน
  เบิร์ดเลือกคบคนที่มีรูปร่าง
  เจษฎาพรเลือกคบคนดีมีใจเมตตากรุณา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile