O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/8

,https://pakornkrits.wordpress.com/tag/ข้อสอบ-onet-56-พร้อมเฉลย,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ระบบนิเวศที่สมดุลหมายถึงข้อใด
  บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน
  บริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตจำนวนเท่าๆ กัน
  บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ และมีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆ
  บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายในปริมาณ สัดส่วน และการกระจายที่เหมาะสม
2. สิ่งมีชีวิตในข้อใดแสดงบทบาทต่างจากสิ่งมีชีวิตในข้ออื่น
  มอส
  ชวนชม
  เห็ดนางฟ้า
  สาหร่ายหางกระรอก
3. ระบบนิเวศประกอบด้วยโครงสร้างใดบ้าง
  กลุ่มสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียว
  กลุ่มสิ่งมีชีวิต และแหล่งที่อยู่
  กลุ่มสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
  กลุ่มสิ่งมีชีวิต แหล่งที่อยู่ และสิ่งแวดล้อม
4. ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า “สิ่งแวดล้อม” ได้ถูกต้องที่สุด
  สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
  สิ่งต่างๆ ที่มีความเหมาะสมต่อมนุษย์
  ทุกสิ่งที่ประกอบกันเป็นโลกและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับป่าไม้ ดิน น้ำ อากาศ
  ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ มนุษย์สร้างขึ้น
5. “หนอน นก หญ้า งู” พบในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง จะเขียนความสัมพันธ์ในรูปโซ่อาหารได้อย่างไร
  หญ้า
  ⟶ หนอน ⟶ งู ⟶ นก
  หญ้า ⟶ หนอน ⟶ นก ⟶ งู
  หญ้า
6. วัฏจักรสารใดที่จะเกิดขึ้นได้สมบูรณ์ต้องอาศัยจุลินทรีย์
  น้ำ
  คาร์บอน
  ไนโตรเจน
  ฟอสฟอรัส
7. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
  อัตราการเกิดเท่านั้น
  อัตราการตายเท่านั้น
  อัตราการเกิด อัตราการตาย และอัตราการอพยพเข้า
  อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพเข้า และอัตราการอพยพออก
8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรคาร์บอน
  การคายน้ำของพืช
  การหายใจของสิ่งมีชีวิต
  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
  การย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์
9. ตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด
  มนุษย์
  นักการเมือง
  ภัยธรรมชาติ
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
10. สาเหตุสำคัญที่สุดของปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด
  การเพิ่มขึ้นของประชากร
  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
  ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ
  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile