ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “ชวด ฉลุ ขาล เถาะ ....” ปีใดเป็นปีต่อไป
  มะเส็ง
  มะโรง
  มะเมีย
  มะแม
2. “สมัยนายชวน หลีกภัย” เป็นรูปแบบการบอกเวลาลักษณะใด
  บอกตามรัชกาลๆ
  บอกตามราชวงศ์
  บอกอย่างละเอียด
  บอกตามสมัยของรัฐบาล
3. ข้อใดไม่ใช่วิธีการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์
  การกำหนดหัวข้อ
  การรวบรวมข้อมูล
  การสร้างหลักฐานขึ้นเอง
  การนำเสนอข้อมูล
4. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกระทำวีรกรรมสำคัญใด
  กู้เอกราช
  ตรากฎหมาย
  เลิกทาส
  ปฏิรูปบ้านเมือง
5. พงศาวดารเป็นข้อมูลที่เน้นเรื่องใด
  พระมหากษัตริย์
  สามัญชน
  พระสงฆ์
  ชาวนา
6. ใครอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์
  มะลิค้นคว้าในห้องสมุด
  พิกุลนำเสนอข้อมูล
  กุหลาบตีความข้อมูล
  ชบาวิเคราะห์ข้อความในจารึก
7. เมืองใดเป็นเมืองหลวงของไทยยาวนานที่สุด
  สุโขทัย
  อยุธยา
  ธนบุรี
  กรุงเทพฯ
8. ข้อใดเป็นโบราณสถานในภาคเหนือ
  พระธาตุพนม
  พระธาตุหริภุญชัย
  พระปฐมเจดีย์
  พระบรมธาตุไชยา
9. ใครไม่อยู่ในขั้นตอนของการสืบค้นข้อมูล
  วาสนาอ่านจารึก
  ซ่อนกลิ่นสัมภาษณ์ชาวบ้าน
  ต้อนหยงเลือกหัวข้อการศึกษา
  ประยงค์ใช้แบบสอบถาม
10. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
  ตำนาน
  จารึก
  พงศาวดาร
  นิทาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile