ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
  ตำนาน
  จารึก
  พงศาวดาร
  นิทาน
2. คณะราษฎร คือใคร
  ผู้ปฏิวัติการปกครอง
  ราษฎรทั่วไป
  เชื้อพระวงศ์
  ชาวนา
3. ข้อใดไม่ใช่แหล่งค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์
  ห้องสมุด
  วัดสมัยอยุธยา
  พิพิธภัณฑ์
  ห้างสรรพสินค้า
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการลำดับเหตุการณ์
  ทำให้เข้าใจได้ง่าย
  ทำให้ไม่สับสนเรื่องราว
  ทำให้ผู้คนยกย่อง
  ทำให้เรื่องราวชัดเจน
5. เรื่อง “พญากง พญาพาน” เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ประเภทใด
  จารึก
  จดหมายเหตุ
  พงศาวดาร
  ตำนาน
6. ข้อใดเป็นโบราณสถานในภาคเหนือ
  พระธาตุพนม
  พระธาตุหริภุญชัย
  พระปฐมเจดีย์
  พระบรมธาตุไชยา
7. ข้อใดไม่ใช่วิธีการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์
  การกำหนดหัวข้อ
  การรวบรวมข้อมูล
  การสร้างหลักฐานขึ้นเอง
  การนำเสนอข้อมูล
8. ใครไม่อยู่ในขั้นตอนของการสืบค้นข้อมูล
  วาสนาอ่านจารึก
  ซ่อนกลิ่นสัมภาษณ์ชาวบ้าน
  ต้อนหยงเลือกหัวข้อการศึกษา
  ประยงค์ใช้แบบสอบถาม
9. พงศาวดารเป็นข้อมูลที่เน้นเรื่องใด
  พระมหากษัตริย์
  สามัญชน
  พระสงฆ์
  ชาวนา
10. “ชวด ฉลุ ขาล เถาะ ....” ปีใดเป็นปีต่อไป
  มะเส็ง
  มะโรง
  มะเมีย
  มะแม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile