โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

,ข้อสอบนี้ได้มาจาก คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ขนาดของตัวแปรอาร์เรย์ขึ้นอยู่กับอะไร
  จำนวนเซลล์ของอาร์เรย์ที่ใช้จริง
  ประเภทข้อมูลของอาร์เรย์
  ชื่อตัวแปรอาร์เรย์
  ถูกทุกข้อ
2. จากโปรแกรมต่อไปนี้ Data มีผลลัพธ์เป็นเท่าไร Program Test 1; Var Data : integer Begin Data : =60 ; Data : =20; Writeln (Data); End.
  60
  20
  80
  40
3. ถ้าหากตัวแปร M เป็นอาร์เรย์ 2 มิติ ที่ประกาศเป็น int M[2][2] การอ้างถึงเซลล์ในอาร์เรย์ข้อใดผิด
  M[1][0]
  M[2][2]
  M[0][0]
  M[1][1]
4. ตัวแปร A เป็นตัวแปรแบบอาร์เรย์แล้ว กลุ่มข้อมูลใดสามารถจัดเก็บที่ตัวแปร A ได้
  25,60,boy,T
  A,B,C,D
  Dog ,cat 2.50
  True ,Somsri ,10.25
5. J : Array [1..100, 1..5] of integer; ตัวแปรอาร์เรย์ J ประกอบด้วยสมาชิกกี่ค่า
  100 ค่า
  5 ค่า
  1 ค่า
  ถูกทุกข้อ
6. ประกาศตัวแปร A:array[1..20] of integer; ตัวแปรอาร์เรย์ชุดที่ประกาศนี้สามารถเก็บค่าได้ทั้งหมดกี่ค่า
  20 ค่า
  15 ค่า
  10 ค่า
  1 ค่า
7. ข้อใดต่อไปนี้ที่ผู้เขียนโปรแกรมควรกำหนดเป็นตัวแปรอาร์เรย์
  I เก็บค่าการนับรอบของลูป
  Score เก็บค่าคะแนนนักศึกษา 20 คน
  Mean เก็บค่าคะแนนเฉลี่ยนักศึกษา 20 คน
  Max เก็บค่าคะแนนนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดจาก 20 คน
8. ถ้าหากประกาศตัวแปรอาร์เรย์เป็น int x[9] ข้อใดไม่ถูกต้อง
  มีตัวแปรย่อยทั้งหมด 9 ตัว
  แต่ละเซลล์เก็บเลขจำนวนเต็ม
  ตัวแปรตัวสุดท้ายคือ x[9]
  ใช้หน่วยความจำทั้งหมด 18 ไบต์
9. ถ้าหากประกาศตัวแปรเป็น char name[8] ข้อใดไม่ถูกต้อง
  เป็นตัวแปรอาร์เรย์ของอักขระ
  เก็บข้อความสตริงได้ 8 ตัวอักษร
  ใช้หน่วยความจำ 8 ไบต์
  ใช้เก็บตัวเลขได้
10. ตัวแปรอาร์เรย์แบบ 2 มิติต่างจากอาร์เรย์แบบ 1 มิติอย่างไร
  การอ้างถึงข้อมูล
  การเก็บข้อมูล
  ขนาดของข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile