ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. She ………… the piano when there was a knock at the door.
  played
  is playing
  was playing
  has played
2. Bob : You look a little pale. Are you all right?Tom : …………. I have got a fever.
  I’m fine, thanks.
  No, I’m fine.
  No, I don’t feel well today.
  Not bad.
3. What ………… the students ………… when the teacher arrived?.
  do, do
  does, do
  did, do
  did, did
4. Look, the keeper ………… the lions.
  feed
  is feeding
  feeds
  feeded
5. Andrew : Why don’t we go to the cinema on Monday?Nancy : …………. I’m going to the dentist at 5 pm.
  I can go.
  I can’t.
  I’m afraid, I can’t.
  No, I don’t.
6. We advise that you ………… that fridge, you may get an electric shock.
  should touch
  shouldn’t touch
  have to touch
  don’t have to touch
7. I ………… potatoes when the knife slipped and I ………… myself.
  was peeling, cut
  am peeling, am cutting
  am peeling, cut
  peeled, cut
8. Bob : Would you like a Coke?Suda : …………. I’m thirsty.
  Thank you.
  Yes, please.
  No, thanks.
  No, not now.
9. Yes, I burst out ………… when I ………… .
  laugh, saw his picture
  laugh, saw his book
  to laugh, saw his picture
  laughing, saw his book
10. John : Would you like to go out for dinner on Friday, Jane?Jane : …………. , John. I’d love to, thanks.
  Okay
  That’s fine
  That’s great
  That’s very kind of you
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile