ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Somsri : What a beautiful dress! I like it a lot.Sunee : Thank you. ………….
  I’m glad you like it.
  You’re welcome.
  If you say so.
  Do you think so?
2. We advise that you ………… that fridge, you may get an electric shock.
  should touch
  shouldn’t touch
  have to touch
  don’t have to touch
3. She ………… the piano when there was a knock at the door.
  played
  is playing
  was playing
  has played
4. Let’s go out for a walk, ………… ?
  will you
  don’t we
  shall we
  do we
5. Suda : I want some oranges, please. How much are these?Fruit Seller : ………….
  They are twenty – five baht a kilo.
  Those are some oranges.
  Twenty – five baht.
  Twenty – five oranges per kilo.
6. Jenna : Can I get you a coffee?Christ : ………….
  Very nice.
  I don’t think so.
  No, not at all.
  No, thanks. I’ve just had one.
7. Free food ………… to the poor on New Year’s Day.
  gave
  are given
  is given
  is giving
8. John : Would you like to go out for dinner on Friday, Jane?Jane : …………. , John. I’d love to, thanks.
  Okay
  That’s fine
  That’s great
  That’s very kind of you
9. Santi : Would you please pass me the sugar?Duangjai : ………….
  Okay.
  Here you are
  All right
  Please get it
10. Andrew : Why don’t we go to the cinema on Monday?Nancy : …………. I’m going to the dentist at 5 pm.
  I can go.
  I can’t.
  I’m afraid, I can’t.
  No, I don’t.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile