ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Free food ………… to the poor on New Year’s Day.
  gave
  are given
  is given
  is giving
2. Bob : You look a little pale. Are you all right?Tom : …………. I have got a fever.
  I’m fine, thanks.
  No, I’m fine.
  No, I don’t feel well today.
  Not bad.
3. John : Would you like to go out for dinner on Friday, Jane?Jane : …………. , John. I’d love to, thanks.
  Okay
  That’s fine
  That’s great
  That’s very kind of you
4. Andrew : Why don’t we go to the cinema on Monday?Nancy : …………. I’m going to the dentist at 5 pm.
  I can go.
  I can’t.
  I’m afraid, I can’t.
  No, I don’t.
5. Look, the keeper ………… the lions.
  feed
  is feeding
  feeds
  feeded
6. She ………… the piano when there was a knock at the door.
  played
  is playing
  was playing
  has played
7. They ………… uniforms at school every Monday to Friday.
  wears
  has to wear
  must wear
  have to wear
8. I ………… potatoes when the knife slipped and I ………… myself.
  was peeling, cut
  am peeling, am cutting
  am peeling, cut
  peeled, cut
9. Bill never goes to parties, ………… ?
  does he
  is he
  isn’t he
  doesn’t he
10. Santi : Would you please pass me the sugar?Duangjai : ………….
  Okay.
  Here you are
  All right
  Please get it
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile