การวิเคราะห์สารจากสื่อที่เลือกฟังและดู
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การติดตามข่าวสร้างงานสร้างอาชีพ ผู้รับสารมีจุดประสงค์อย่างไร
  เพื่อพัฒนาจิตใจ
  เพื่อรับรู้ข่าวสาร
  เพื่อประเทืองปัญญา
  เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ
2. “ฟังหู ไว้หู”� เป็นสำนวนที่มีความหมายตรงกับการรับสื่อในข้อใด
  เชื่อสื่อแรกที่ได้รับมากกว่าสื่อรองอื่นๆ
  เชื่อสื่อแรกที่ได้รับมากกว่าสื่อรองอื่นๆ
  ทำใจเป็นกลางก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อ
  ไม่ไว้วางใจสื่อที่ได้รับ� และไม่ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อ
3. “การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ อาจเป็นโรคพยาธิ”� ข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงที่มีลักษณะอย่างไร
  เป็นความจริงตามธรรมชาติ
  มีความสมเหตุสมผล
  ไม่มีความเป็นไปได้
  มีความเป็นไปได้
4. ข้อความใดเป็นข้อคิดเห็น
  ไก่เป็นสัตว์จำพวกเดียวกับนก
  เราเห็นดวงดาวชัดเจนในคืนเดือนมืด
  ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
  ที่เธอปวดท้อง ฉันคาดว่าต้องเป็นเพราะกินอาหารรสจัดเกินไป
5. สื่อประเภทใดที่เข้าถึงผู้รับสารได้มากที่สุด
  หนังสือพิมพ์
  วิทยุ� โทรทัศน์
  คอมพิวเตอร์
  นิทรรศการ
6. ข้อใดเป็นการดูสื่อที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
  ทำหูทวนลม
  เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
  ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง
  ดูหนัง-ดูละคร แล้วย้อนดูตัว
7. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการฟังและการดูสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
  การจับประเด็นสำคัญ
  การตรวจสอบเปรียบเทียบ
  การวิเคราะห์ และการตีความ
  การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
8. ข้อใดเป็นการรับฟังเพื่อพัฒนาจิตใจ
  การฟังข่าวบันเทิง
  การฟังบรรยายธรรมะ
  การฟังเพลงคลาสสิก
  การฟังสัมมนาวิชาการ
9. การติดตามสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ มีจุดประสงค์ในการรับสารอย่างไร
  เพื่อพัฒนาจิตใจ
  เพื่อรับรู้ข่าวสาร
  เพื่อประเทืองปัญญา
  เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ
10. ปัญหาที่พบมากในการวิเคราะห์สารจากสื่อ คือข้อใด
  สื่อ
  ผู้ส่งสาร
  ผู้รับสาร
  สิ่งแวดล้อม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile