แนวสอบ ภาษาไทย ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจแต่จะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าเพราะ พื้นฐานของประเทศมีการ ผลิตแบบเกษตรกรรมข้อความนี้มีคำซ้อนและคำสมาสกี่คำ
  คำซ้อน 2 คำ คำสมาส 2 คำ
  คำซ้อน 3 คำ คำสมาส 3 คำ
  คำซ้อน 3 คำ คำสมาส 4 คำ
  คำซ้อน 4 คำ คำสมาส 3 คำ
2. ข้อความใดประกอบด้วยประโยคที่ละทั้งคำที่ทำหน้าที่ประธานและกรรม
  ฉันไม่ชอบซื้อปลาที่ตลาดสดเพราะไม่อยากเห็นปลาถูกฆ่าต่อหน้าต่อตา
  วันนี้แม่จะกลับบ้านเย็นคงไม่มีเวลาทำกับข้าว พ่อจะทำเอง
  บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คุณน่าจะเลิกสูบเพื่อสมาชิกในครอบครัว
  รัฐกำลังดำเนินการเวนคืนที่ดิน เราจะถูกเวนคืนที่ดินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
3. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดน้อยที่สุด (นับทุกเสียง)
  ฉันชอบนั่งดูดาวพราวรังสี
  อันเป็นที่ชื่นชมอารมณ์ฉัน
  รัศมีสีแสงแข่งตะวัน
  ในสวรรค์สงสัยว่าไม่มี
4. ข้อใดเรียบเรียงตามลักษณะประโยคภาษาไทย
  เยาวชนเป็นผู้ที่นำมาซึ่งความหวังของสังคม
  ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาบ้าได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
  ผู้บริหารจำเป็นต้องมีเจตคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
  วัคซีนชนิดนี้แม้ว่าจะมีข้อดี แต่ไม่ควรใช้ในผู้ใหญ่วัยชรา
5. การที่นักร้องนักแสดงไทยหลายคนที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศ และพูดภาษาไทยได้ไม่ชัดเจนนั้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะและ ธรรมชาติของภาษาตามข้อใด
  ภาษาเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม
  ภาษาย่อมแตกต่างกันตามเชื้อชาติ
  ภาษามักจะสะท้อนสภาพของสังคมนั้น ๆ
  ภาษาเป็นวัฒนธรรมทางสังคม
6. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก เป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงมีพระดำรัสแก่ผู้มาเฝ้ารับเสด็จ
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการทูลเกล้า ฯ ถวายแจกันดอกไม้แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
  วันที่ 2 เมษายน นี้ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
7. ข้อใดเป็นคำยืมทุกคำ
  จงกรม จงอาง จรณะ
  ดรุณ ตรุษ ตฤณ
  ทำเล ทำลาย ทำเนา
  ไต่คู้ ไต้ฝุ่น ไตรเพท
8. ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์ต่างกับข้ออื่น
  ขึ้น
  คับ
  ซึ้ง
  นก
9. ข้อใดมีพยางค์คำตายมากที่สุด
  พูดปากกล้าคารมคมเป็นกรด
  พูดประชดหมดสนุกเพื่อนลุกหนี
  พูดก้าวร้าวไม่หวั่นไหวว่าภัยมี
  พูดเสียดสีปวดแสบแปลบถึงใจ
10. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
  คนที่มีสุขภาพดีมาจากคนที่กินอาหารดีถูกหลักโภชนาการ
  การทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพมิได้อยู่ที่คนเพียงคนเดียว
  ขณะนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติอย่างจริงจัง
  ความมีน้ำใจที่แท้ไม่ได้มาจากความจำเป็น หากมาจากความต้องการที่จะให้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile