O-NET ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 2

,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แร่แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
2. มนุษย์เราสามารถช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรหินและแร่ได้อย่างไร
  ใช้แร่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด
  ใช้แร่ชนิดอื่นทดแทน
  นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
  ถูกทุกข้อ
3. หินเกิดจากอะไร
  การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกัน
  การรวมตัวของแร่หลายชนิด
  การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดอธิบายความหมายของการทำเหมืองแร่ได้ถูกต้องที่สุด
  การสกัดเอาแร่ที่มีค่าหรือวัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ
  การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
  การสกัดเอาวัสดุอื่นใดที่ไม่สามารถผลิตได้จากพืช
  ถูกทุกข้อ
5. มนุษย์เราสามารถช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรหินและแร่ได้อย่างไร
  ใช้แร่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด
  ใช้แร่ชนิดอื่นทดแทน
  นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
  ถูกทุกข้อ
6. หินชนิดใดที่สามารถลอยน้ำได้
  หินพัมมิซ
  หินบะซอลล์
  หินแกรนิต
  หินชั้นหรือหินตะกอน
7. แร่แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
8. ข้อใดจัดเป็นประเภทของแร่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
  แร่โลหะ
  แร่อโลหะ
  แร่กึ่งโลหะ
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
9. ข้อใดอ่านถูกต้องทุกคำ
  เจรจา อ่านว่า เจน – ระ – จา, เสวก อ่านว่า เส – วก
  ทุจริต อ่านว่า ทุ – จะ – หริด, สุจริต อ่านว่า สุ – จะ – หริด
  สตรี อ่านว่า สะ – ตรี, สัตบุรุษ อ่านว่า สัด – ตะ – บุ – หรุด
  เศรณี อ่านว่า เส – ระ – นี, มรรยาท อ่านว่า มา – ระ – ยาด
10. มนุษย์เราสามารถช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรหินและแร่ได้อย่างไร
  ใช้แร่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด
  ใช้แร่ชนิดอื่นทดแทน
  นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile