แบบทดสอบเก็บคะแนน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

,ใช้เป็นแบบทดสอบสำหรับเก็บคะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้ คือข้อมูลตัวเลข
  ทะเบียนรถยนต์
  หมายเลขโทรศัพท์
  น้ำหนักและส่วนสูง
  เลขที่บ้าน
2. การได้มาซึ่ง สารสนเทศ อยู่ในขั้นตอนใดของการรวบรวมข้อมูล
  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล
  กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการ
  สรุปผลข้อมูลที่รวบรวมได้
  ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
3. สมมุติว่า นักเรียนตาบอดและหูหนวก จะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลใดได้
  ข้อมูลรสชาติและข้อมูลภาพ
  ข้อมูลภาพและข้อมูลกลิ่น
  ข้อมูลทุกชนิด
  ข้อมูลภาพและข้อมูลเสียง
4. ข้อใดต่อไปนี้ คือข้อมูลตัวเลข
  ทะเบียนรถยนต์
  หมายเลขโทรศัพท์
  น้ำหนักและส่วนสูง
  เลขที่บ้าน
5. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
  เป็นแหล่งข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว
  ไม่ต้องสังเกตหรือเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
  ไปสอบถาม หรือสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
  ข้อมูลนั้นต้องมีความชัดเจน และอ้างอิงได้
6. การได้มาซึ่ง สารสนเทศ อยู่ในขั้นตอนใดของการรวบรวมข้อมูล
  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล
  กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการ
  สรุปผลข้อมูลที่รวบรวมได้
  ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
7. ข้อใดต่อไปนี้ เรียงลำดับได้ถูกต้อง
  ข้อมูล-->สารสนเทศ--->การประมวลผล
  สารสนเทศ-->ข้อมูล-->การประมวลผล
  ข้อมูล-->การประมวลผล-->สารสนเทศ
  การประมวลผล-->สารสนเทศ-->ข้อมูล
8. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
  เป็นแหล่งข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว
  ไม่ต้องสังเกตหรือเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
  ไปสอบถาม หรือสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
  ข้อมูลนั้นต้องมีความชัดเจน และอ้างอิงได้
9. ข้อใดจัดว่าเป็นข้อมูล ปฐมภูมิ
  อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
  ฟังคุณครูสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  ดูสารคดีสัตว์โลกใต้ทะเลจากโทรทัศน์
  เรียนรู้การปลูกข้าวด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีเกษตรกรให้ความรู้
10. ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
  เฟิร์น ฟังเพื่อนเล่าเรื่องจากรายการโทรทัศน์เมื่อคืน
  เหมียว ค้นหางานที่ครูมอบหมายจากอินเทอร์เน็ต
  เอก เข้าชมพิพิธภัณฑ์และจดบันทึกข้อมูล
  อร ฟังพ่ออ่านข่าวสารจากนิตยสาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile