แบบทดสอบเก็บคะแนน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด
  ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
  เรื่องที่พ่อแม่สอน
  เรื่องที่เราฟังจากเพื่อนเล่าต่อกันมา
  สิ่งที่เราได้รับจากการดูข่าวในโทรทัศน์
2. เมื่อครูมอบหมายงานให้ กิ๊ฟจะนำงานไปกระจายต่อให้กับเพื่อนๆในห้องได้รับทราบและแบ่งงานกัน จากข้อความดังกล่าว กิ๊ฟใช้ประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด
  ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
  ด้านการพัฒนาตนชุมชนและสังคม
  ด้านการเรียนหรือการทำงาน
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
3. ข้อใดต่อไปนี้ คือข้อมูลตัวเลข
  ทะเบียนรถยนต์
  หมายเลขโทรศัพท์
  น้ำหนักและส่วนสูง
  เลขที่บ้าน
4. เมื่อครูมอบหมายงานให้ กิ๊ฟจะนำงานไปกระจายต่อให้กับเพื่อนๆในห้องได้รับทราบและแบ่งงานกัน จากข้อความดังกล่าว กิ๊ฟใช้ประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด
  ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
  ด้านการพัฒนาตนชุมชนและสังคม
  ด้านการเรียนหรือการทำงาน
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
5. ข้อใดต่อไปนี้ เรียงลำดับได้ถูกต้อง
  ข้อมูล-->สารสนเทศ--->การประมวลผล
  สารสนเทศ-->ข้อมูล-->การประมวลผล
  ข้อมูล-->การประมวลผล-->สารสนเทศ
  การประมวลผล-->สารสนเทศ-->ข้อมูล
6. ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
  เฟิร์น ฟังเพื่อนเล่าเรื่องจากรายการโทรทัศน์เมื่อคืน
  เหมียว ค้นหางานที่ครูมอบหมายจากอินเทอร์เน็ต
  เอก เข้าชมพิพิธภัณฑ์และจดบันทึกข้อมูล
  อร ฟังพ่ออ่านข่าวสารจากนิตยสาร
7. สมมุติว่า นักเรียนตาบอดและหูหนวก จะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลใดได้
  ข้อมูลรสชาติและข้อมูลภาพ
  ข้อมูลภาพและข้อมูลกลิ่น
  ข้อมูลทุกชนิด
  ข้อมูลภาพและข้อมูลเสียง
8. ข้อใดจัดว่าเป็นข้อมูล ปฐมภูมิ
  อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
  ฟังคุณครูสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  ดูสารคดีสัตว์โลกใต้ทะเลจากโทรทัศน์
  เรียนรู้การปลูกข้าวด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีเกษตรกรให้ความรู้
9. สมมุติว่า นักเรียนตาบอดและหูหนวก จะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลใดได้
  ข้อมูลรสชาติและข้อมูลภาพ
  ข้อมูลภาพและข้อมูลกลิ่น
  ข้อมูลทุกชนิด
  ข้อมูลภาพและข้อมูลเสียง
10. “ข้อมูลต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว” จากข้อความข้างต้น หมายถึงข้อใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เทคโนโลยี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile