เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.3 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมีค่าน้อยกว่า 51,260
  86,951
  65,430
  52,103
  43,677
2. 6,320 + 2,867 = .......
  9,187
  9,178
  8,187
  8,178
3. 47,603 เขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไร
  ๗๔,๖๐๓
  ๔๗,๖๐๓
  ๔๗,๓๓๓
  ๔๗,๓๐๖
4. 20,000 + 500 + 30 + 8 มีค่าเท่ากับข้อใด
  20,538
  25,035
  25,308
  25,380
5. 12,051 อ่านว่าอย่างไร
  หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
  หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหนึ่ง
  หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบเอ็ด
  หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบหนึ่ง
6. 51,602 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
  50,000 + 1,000 + 600 + 20
  50,000 + 1,000 + 600 + 2
  50,000 + 100 + 60 + 2
  50,000 + 1,000 + 60 + 2
7. 283 + 972 = .......
  1,355
  1,255
  1,155
  1,055
8. 11,378 + 46,534 = .......
  67,912
  69,712
  57,912
  59,712
9. คำตอบของโจทย์ข้อใดมีค่ามากที่สุด
  41,800 + 23,000 = .......
  31,676 + 52,304 = .......
  76,525 – 11,293 = .......
  93,676 – 15,323 = .......
10. 53,672 + 21,577 = .......
  75,049
  75,149
  75,249
  75,349
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile