ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่5

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในพระพุทธศาสนาสิ่งใดเป็นมูลเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด
  ชาติ
  ตัณหา
  นามรูป
  อวิชชา
2. ธรรมนูญของพระพุทธศาสนาคือข้อใด
  หลักพระธรรมวินัย
  หลักธรรมาธิปไตย
  หลักไตรลักษณ์
  หลักปฏิจจสมุปบาท
3. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
  ให้บิดามารดาได้รับส่วนบุญส่วนกุศล
  ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง
  รู้จักสำรวมกาย วาจา ใจ เพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญา
  ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไป
4. ข้อใดคือความหมายของคำว่า วันมหาปวารณา
  วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสครั้งสำคัญในการว่ากล่าวกันได้
  วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสสำคัญในการขอพระและให้พระกัน
  วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสสำคัญให้ฆวราวาสปวารณาตนรับใช้พระสงฆ์
  วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสสำคัญให้พระสงฆ์กล่าวสอนตน
5. ข้อใดจัดกลุ่มธรรมในหลักอริยสัจ 4 ในข้อใดไม่ถูกต้อง
  ทุกข์ – ขันธ์ 5 โลกธรรม 8
  สมุทัย – นิวรณ์ อุปทาน 4
  นิโรธ – ปฏิจจสมุปบาท กรรม 12
  มรรค – อปริหานิยธรรม 7 มงคล 38
6. สัมมาอาชีวะ หมายถึงข้อใด
  ชอบด้วยธรรมะ
  ชอบด้วยกฎหมาย
  ชอบด้วยเหตุและผล
  ชอบด้วยกฎหมายและธรรมะ
7. นิพพานสุข คืออย่างไร
  ความสุขที่เกิดจากการละกิเลสได้
  ความสุขที่เกิดจากการควบคุมกิเลสได้
  ความสุขที่เกิดจากการตายแล้วไม่เกิด
  ความสุขที่เกิดจากการสนองกิเลสได้
8. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสันติภาพโลก คือวันใด
  วันอาสาฬหบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันอัฐมีบูชา
9. การใช้หลักโยนิโสมนสิการข้อใด สามารถดับทุกข์จากการหลงยึดติดในรูปกายได้มากที่สุด
  การพิจารณาหาเหตุปัจจัย
  การคิดพิจารณาแยกแยะส่วนประกอบ
  การคิดพิจารณาแบบสามัญลักษณะ
  การคิดพิจารณาเห็นคุณ – โทษและทางออก
10. หากท่านจะไปฟังเทศมหาชาติ ท่านจะได้ฟังเรื่องราวในข้อใด
  พุทธประวัติ
  มโหสถชาดก
  เวสสันดรชาดก
  มหาชนกชาดก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile