แบบทดสอบบทที่ 4

,สร้างเองบางส่วนและนำมาจากเน็ตด้วย, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ระบบแพทย์ทางไกลเหมาะกับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ใด
  ผู้ป่วยที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร
  ผู้ป่วยที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศูนย์
  ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตบริการสาธารณสุข
  ผู้ป่วยที่อยู่นอกเขตบริการสาธารณสุข
2. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง
  เกี่ยวกับมนุษย์
  การนำเทคโนโลยีมาใช้
  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิต
  ข และ ค ถูก
3. การเกิดช่องว่างทางสังคมคืออะไร
  การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
  ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิส่วน บุคคล
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล
  เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ทั่วถึงของบุคคลแต่ระดับ
4. ด้านความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต ข้อใดผิด
  ระบบธนาคารทางไกล คือ ATM
  ด้านความบันเทิง เช่นชมรายการที่สนใจ
  ด้านการศึกษา คือการเรียนการสอนทางไกล
  ด้านธุรกิจ คือการนัดพบ
5. การใช้บริการเครือข่ายสังคมทำให้ขาดทักษะทางสังคมอย่างไร
  เป็นการสื่อสารทางเดียว
  ขาดการเรียนรู้ข้อมูลที่เท็จจริงระหว่างกัน
  ขาดความเข้าใจที่แท้จริงระหว่างกันของผู้สื่อสาร
  ขาดการสื่อสารระหว่างกันในการพูด การฟัง และการทำงานร่วมกัน
6. แฮกเกอร์ คือ ใคร
  ผู้ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ทำลายข้อมูล
  ผู้ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์แต่ไม่ทำลายข้อมูล
  บทบาทในการทำงาน การศึกษา บันเทิง
  ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการสื่อสาร
7. สารสนเทศมีความหมายตรงกับข้อใด
  ข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
  ข้อเท็จจริงที่ได้ผ่านการประมวลผลและนำมาใช้ประโยชน์ได้
  ข้อมูลที่เกิดจากการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ข้อเท็จจริงที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานอัตโนมัติมีประโยชน์อย่างไร
  ลดค่าใช้จ่ายในแผนกต้อนรับ
  สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  ประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และลดปริมาณการใช้กระดาษ
  ทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง
9. การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบ ต่อผู้เรียนอย่างไร
  ขาดประสบการณ์จริง.
  ขาดการอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม
  เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์.
  ขาดทักษะทางสังคม ทำให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย
10. “การซื้อสินค้าทางไกล” หมายถึง อะไร
  การซื้อสินค้าทางไกลโดยเดินทาง
  การซื้อสินค้าทางไกลโดยการให้ผู้อื่นไปซื้อ
  การซื้อสินค้าทางไกลโดยการซื้อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  การซื้อสินค้าทางไกลโดยการซื้อผ่านเว็บ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile