แบบทดสอบบทที่ 4

,สร้างเองบางส่วนและนำมาจากเน็ตด้วย, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง
  เกี่ยวกับมนุษย์
  การนำเทคโนโลยีมาใช้
  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิต
  ข และ ค ถูก
2. สารสนเทศมีความหมายตรงกับข้อใด
  ข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
  ข้อเท็จจริงที่ได้ผ่านการประมวลผลและนำมาใช้ประโยชน์ได้
  ข้อมูลที่เกิดจากการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ข้อเท็จจริงที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. การเกิดช่องว่างทางสังคมคืออะไร
  การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
  ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิส่วน บุคคล
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล
  เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ทั่วถึงของบุคคลแต่ระดับ
4. ด้านความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต ข้อใดผิด
  ระบบธนาคารทางไกล คือ ATM
  ด้านความบันเทิง เช่นชมรายการที่สนใจ
  ด้านการศึกษา คือการเรียนการสอนทางไกล
  ด้านธุรกิจ คือการนัดพบ
5. การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบ ต่อผู้เรียนอย่างไร
  ขาดประสบการณ์จริง.
  ขาดการอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม
  เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์.
  ขาดทักษะทางสังคม ทำให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย
6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานอัตโนมัติมีประโยชน์อย่างไร
  ลดค่าใช้จ่ายในแผนกต้อนรับ
  สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  ประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และลดปริมาณการใช้กระดาษ
  ทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง
7. ระบบแพทย์ทางไกลเหมาะกับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ใด
  ผู้ป่วยที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร
  ผู้ป่วยที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศูนย์
  ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตบริการสาธารณสุข
  ผู้ป่วยที่อยู่นอกเขตบริการสาธารณสุข
8. การใช้บริการเครือข่ายสังคมทำให้ขาดทักษะทางสังคมอย่างไร
  เป็นการสื่อสารทางเดียว
  ขาดการเรียนรู้ข้อมูลที่เท็จจริงระหว่างกัน
  ขาดความเข้าใจที่แท้จริงระหว่างกันของผู้สื่อสาร
  ขาดการสื่อสารระหว่างกันในการพูด การฟัง และการทำงานร่วมกัน
9. “การซื้อสินค้าทางไกล” หมายถึง อะไร
  การซื้อสินค้าทางไกลโดยเดินทาง
  การซื้อสินค้าทางไกลโดยการให้ผู้อื่นไปซื้อ
  การซื้อสินค้าทางไกลโดยการซื้อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  การซื้อสินค้าทางไกลโดยการซื้อผ่านเว็บ
10. แฮกเกอร์ คือ ใคร
  ผู้ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ทำลายข้อมูล
  ผู้ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์แต่ไม่ทำลายข้อมูล
  บทบาทในการทำงาน การศึกษา บันเทิง
  ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการสื่อสาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile