พระสงฆ์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระนางประชาบดีโคตมี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในด้านใด
  เป็นผู้มีความตั้งใจแน่วแน่
  ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
  เป็นผู้แสดงธรรมได้อย่างดีเยี่ยม
  เป็นผู้ที่ชอบทำบุญ
2. หลักธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พระอัญญาโกณฑัญญะฟังจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์
  โอวาทปาติโมกข์
  อนัตตลักขณสูตร
  อาทิตตปริยายสูตร
  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
3. เพราะเหตุใด � ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ จึงได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่งว่า “หลวงตา”
  บวชเป็นพระตอนแก่
  มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา
  ชอบเข้าวัด ฟังธรรม และนั่งสมาธิ
  ถูกทุกข้อ
4. พระพุทธเจ้าทรงแสดง “ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร” แก่ผู้ใดเป็นครั้งแรก
  พระอัญญาโกณฑัญญะ
  เหล่าปัญจวัคคีย์
  พระสารีบุตร
  พระอานนท์
5. พุทธสาวิกาท่านใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็นพระอัครสาวิกาเบื้องขวา
  พระเขมาเถรี
  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
  พระกีสาโคตมีเถรี
  พระอุบลวัณณาเถรี
6. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพในฐานะใด
  เป็นศิษย์
  เป็นพระธิดา
  เป็นนัดดา
  เป็นที่ปรึกษา
7. ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งก่อนถึงแก่อสัญกรรม คือตำแหน่งใด
  ประธานองคมนตรี
  เลขานุการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
  ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
  ที่ปรึกษาพิเศษด้านพระพุทธศาสนาขององค์การ� พ.ส.ล.
8. พระอัญญาโกณฑัญญะเกิดในวรรณะใด
  กษัตริย์
  พราหมณ์
  ศูทร
  จัณฑาล
9. พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงเปลี่ยนการนับถือศาสนาอื่นมาเป็นศาสนาพุทธเพราะเหตุใด
  ทรงได้สดับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
  เสื่อมศรัทธาศาสนาเดิม
  นับถือตามพระประยูรญาติ
  สนใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
10. งานพระนิพนธ์ชิ้นแรกที่ทำให้พระนามของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล เป็นที่รู้จักแพร่หลาย คือเรื่องใด
  หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก � เรื่อง �ศาสนคุณ
  ประเพณีไทย
  สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น
  ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile