พระสงฆ์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เพราะเหตุใด � ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ จึงได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่งว่า “หลวงตา”
  บวชเป็นพระตอนแก่
  มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา
  ชอบเข้าวัด ฟังธรรม และนั่งสมาธิ
  ถูกทุกข้อ
2. พระพุทธเจ้าทรงแสดง “ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร” แก่ผู้ใดเป็นครั้งแรก
  พระอัญญาโกณฑัญญะ
  เหล่าปัญจวัคคีย์
  พระสารีบุตร
  พระอานนท์
3. พระอัญญาโกณฑัญญะเกิดในวรรณะใด
  กษัตริย์
  พราหมณ์
  ศูทร
  จัณฑาล
4. สตรีที่จะเข้ามาบวชจะต้องปฏิบัติตามธรรมใด
  ครุธรรม 7 ประการ
  ครุธรรม 8 ประการ
  ไตรสิกขา
  ฆราวาสธรรม
5. หลินเข้าใจสิ่งที่ครูสอนทันทีและสามารถอธิบายขยายความให้เพื่อนเข้าใจได้ดีด้วยพฤติกรรมของหลินสอดคล้องกับพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาท่านใด
  พระเขมาเถรี
  พระเจ้าปเสนทิโกศล
  พระอัญญาโกณฑัญญะ
  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
6. ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คิดว่าพระพุทธเจ้าจะล้มเหลวจึงพากันหนีไปที่ใด
  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
  ป่าไผ่
  ป่าเวฬุวัน
  ป่าสน
7. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพในฐานะใด
  เป็นศิษย์
  เป็นพระธิดา
  เป็นนัดดา
  เป็นที่ปรึกษา
8. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงมีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพราะท่านมีนิสัยส่วนตัวตามข้อใด
  ขยันและอดทน
  ใฝ่เรียนใฝ่รู้
  มีความริเริ่มสร้างสรรค์
  ยึดมั่นในพระรัตนตรัย
9. พุทธสาวิกาท่านใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็นพระอัครสาวิกาเบื้องขวา
  พระเขมาเถรี
  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
  พระกีสาโคตมีเถรี
  พระอุบลวัณณาเถรี
10. พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในเรื่องใด
  ด้านการมีฤทธิ์
  ด้านการมีประสบการณ์มาก
  ด้านการมีปัญญา
  ด้านความกตัญญู
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile