พระสงฆ์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงเปลี่ยนการนับถือศาสนาอื่นมาเป็นศาสนาพุทธเพราะเหตุใด
  ทรงได้สดับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
  เสื่อมศรัทธาศาสนาเดิม
  นับถือตามพระประยูรญาติ
  สนใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
2. พระพุทธเจ้าทรงแสดง “ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร” แก่ผู้ใดเป็นครั้งแรก
  พระอัญญาโกณฑัญญะ
  เหล่าปัญจวัคคีย์
  พระสารีบุตร
  พระอานนท์
3. งานพระนิพนธ์ชิ้นแรกที่ทำให้พระนามของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล เป็นที่รู้จักแพร่หลาย คือเรื่องใด
  หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก � เรื่อง �ศาสนคุณ
  ประเพณีไทย
  สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น
  ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
4. สตรีที่จะเข้ามาบวชจะต้องปฏิบัติตามธรรมใด
  ครุธรรม 7 ประการ
  ครุธรรม 8 ประการ
  ไตรสิกขา
  ฆราวาสธรรม
5. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระนางเขมาเถรีมีความเป็นเลิศในด้านใด
  มีจิตตั้งมั่น
  แสดงธรรมเป็นเลิศ
  มีความกตัญญู
  มีปัญญามาก
6. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงมีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพราะท่านมีนิสัยส่วนตัวตามข้อใด
  ขยันและอดทน
  ใฝ่เรียนใฝ่รู้
  มีความริเริ่มสร้างสรรค์
  ยึดมั่นในพระรัตนตรัย
7. พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในเรื่องใด
  ด้านการมีฤทธิ์
  ด้านการมีประสบการณ์มาก
  ด้านการมีปัญญา
  ด้านความกตัญญู
8. พุทธสาวิกาท่านใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็นพระอัครสาวิกาเบื้องขวา
  พระเขมาเถรี
  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
  พระกีสาโคตมีเถรี
  พระอุบลวัณณาเถรี
9. ข้อใดเป็นผลงานของพระอัญญาโกณฑัญญะ
  แสดงธรรมให้พระเจ้าปเสนทิโกศลฟังจน เลื่อมใสพระพุทธศาสนา
  ชักชวนพระปุณณมันตานีบุตรบวชในพระพุทธศาสนา
  เป็นพระอุปัชฌาย์ของพระเขมาเถรี
  เป็นปฐมบัญญัติการบวชด้วยครุธรรม 8 ประการ
10. พระนางประชาบดีโคตมี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในด้านใด
  เป็นผู้มีความตั้งใจแน่วแน่
  ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
  เป็นผู้แสดงธรรมได้อย่างดีเยี่ยม
  เป็นผู้ที่ชอบทำบุญ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile