พระสงฆ์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงเปลี่ยนการนับถือศาสนาอื่นมาเป็นศาสนาพุทธเพราะเหตุใด
  ทรงได้สดับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
  เสื่อมศรัทธาศาสนาเดิม
  นับถือตามพระประยูรญาติ
  สนใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
2. พระนางประชาบดีโคตมี มีศักดิ์เป็นอะไรกับเจ้าชายสิทธัตถะ
  เป็นพระชายา
  เป็นพระพี่นาง
  เป็นพระน้านาง
  เป็นพระน้องนาง
3. งานพระนิพนธ์ชิ้นแรกที่ทำให้พระนามของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล เป็นที่รู้จักแพร่หลาย คือเรื่องใด
  หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก � เรื่อง �ศาสนคุณ
  ประเพณีไทย
  สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น
  ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
4. พระอัญญาโกณฑัญญะเกิดในวรรณะใด
  กษัตริย์
  พราหมณ์
  ศูทร
  จัณฑาล
5. หลินเข้าใจสิ่งที่ครูสอนทันทีและสามารถอธิบายขยายความให้เพื่อนเข้าใจได้ดีด้วยพฤติกรรมของหลินสอดคล้องกับพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาท่านใด
  พระเขมาเถรี
  พระเจ้าปเสนทิโกศล
  พระอัญญาโกณฑัญญะ
  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
6. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงมีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพราะท่านมีนิสัยส่วนตัวตามข้อใด
  ขยันและอดทน
  ใฝ่เรียนใฝ่รู้
  มีความริเริ่มสร้างสรรค์
  ยึดมั่นในพระรัตนตรัย
7. หลักธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พระอัญญาโกณฑัญญะฟังจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์
  โอวาทปาติโมกข์
  อนัตตลักขณสูตร
  อาทิตตปริยายสูตร
  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
8. เพราะเหตุใดพระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จผนวช
  เบื่อการครองเรือน
  เลื่อมใสศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
  ต้องการหาความสงบให้กับชีวิต
  พระโอรสและพระธิดาเสด็จผนวชหมดแล้ว
9. สตรีที่จะเข้ามาบวชจะต้องปฏิบัติตามธรรมใด
  ครุธรรม 7 ประการ
  ครุธรรม 8 ประการ
  ไตรสิกขา
  ฆราวาสธรรม
10. พระนางประชาบดีโคตมี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในด้านใด
  เป็นผู้มีความตั้งใจแน่วแน่
  ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
  เป็นผู้แสดงธรรมได้อย่างดีเยี่ยม
  เป็นผู้ที่ชอบทำบุญ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile