แบบทดสอบสังคม ชุดที่1

,www.trueplookpanya.com/examination/all/4000/42,สังคม คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักเรียนคิดว่าแหล่งกำเนิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ควรเป็นข้อใด
  ชุมชน
  โรงงานอุตสาหกรรม
  พื้นที่เกษตรกรรม
  โรงพยาบาล
2. ป่าไม้ประเภทใดได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด
  ป่าแดง
  ป่าดิบชื้น
  ป่าชายเลน
  ป่าเบญจพรรณ
3. สิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านใดมากที่สุด
  เป็นแหล่งเรียนรู้
  เป็นแหล่งนันทนาการ
  เป็นแหล่งผลิตปัจจัยสี่
  เป็นแหล่งรักษาความสมดุลของธรรมชาติ
4. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของสัตว์ป่าไม่ถูกต้อง
  ช่วยให้เกิดกิจกรรมในป่า
  ช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติ
  เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์
  เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ธรรมชาติมีความงดงาม
5. พะยูน เป็นสัตว์ประเภทใด
  สัตว์ป่า
  สัตว์ป่าสงวน
  สัตว์ป่าคุ้มครอง
  สัตว์ป่าหวงห้าม
6. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ ดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำต่างๆ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ และมักมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนใหญ่อยู่ทางเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือใต้
  ปริมาณน้ำฝน
  การอยู่ห่างทะเล
  การอุ้มน้ำของดิน
  ชั้นของหินเกลือในดิน
7. ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
  นกแก้ว สิริธร
  หมีแพนด้าที่เชียงใหม่
  ต้นกล้วยไม้อุดรซันไซน์
  น้ำในแม่น้ำท่าจีน
8. ภูมิประเทศที่มีดินอุดมสมบูรณ์ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของตะกอน คือข้อใด
  ที่ราบเชิงเขา
  ที่ราบลูกฟูก
  ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  ที่ราบระหว่างภูเขา
9. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องและมองเห็นได้
  เป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องและมองเห็น
  เป็นกรอบสำหรับการดำรงชีวิตของตนเอง
  สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายและเพื่อความอยู่รอดของชีวิต
10. สิ่งแวดล้อมทางสังคมมีหลายอย่าง ยกเว้น ข้อใด
  การทำไร่ ทำนา
  การประกอบพิธีอุปสมบท
  การเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิต
  การอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile