วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 30204-2002

,ระดับชั้น คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ภาษา SQL ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทใด
  ANSI
  ISO
  IBM
  Microsoft
2. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของรายการเปลี่ยนแปลง
  มีความสัมพันธ์กัน
  ไม่มีค่าว่าง (Null Value)
  การเป็นงานเดียว
  ทำให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล
3. องค์ประกอบของฐานข้อมูลคือข้อใด
  ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ
  ข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. รีเลชัน (Relation) หมายถึงข้อใด
  ความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบตาราง 2 มิติ
  ค่าของข้อมูลในแต่ละระเบียนข้อมูล
  ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
  รายละเอียดของข้อมูลในเอนทิตี
5. ใครเป็นผู้ตัดสินใจในการกำหนดรูปแบบของฐานข้อมูลแบบกระจาย
  ผู้บริหารฐานข้อมูล
  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  ผู้ใช้
  นักเขียนโปรแกรม
6. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลหมายถึงข้อใด
  Microsoft Excel
  Microsoft Access
  Microsoft Office
  Microsoft Word
7. รีเลชันมีกี่ประเภทและมีองค์ประกอบตามข้อใด
  2 ประเภท รีเลชันหลัก และวิว
  3 ประเภท รีเลชันหลัก รีเลชันสำรอง และรีเลชันร่วม
  3 ประเภท รีเลชัน แอททริบิวต์ และเอนทิตี
  2 ประเภท คอลัมน์ และแถว
8. อายุ ควรกำหนดประเภทของข้อมูล Number เป็นประเภทใด
  Single
  Decimal
  Byte
  Integer
9. ข้อเสียของการใช้ฐานข้อมูลคือข้อใด
  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล
  ความเป็นอิสระของข้อมูลและโปรแกรม
  มีความซับซ้อน
10. ข้อใดคือประโยชน์ของฐานข้อมูล
  จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล
  ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในการควบคุมข้อมูล
  สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
  สามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile