สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีใดในการอธิบาย “ต้นคริสมาศมีช่วงเวลาที่จะผสมเกสรน้อยมาก เพราะเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียไม่บานพร้อมกัน เกสรตัวเมียจะบานช่วงสองโมงเศษๆ แล้วก็หมด ส่วนเกสรตัวผู้จะบานตั้งแต่สามโมงเย็นถึงเที่ยง เราจำต้องเก็บเกสรตัวผู้ไว้รอเกสรตัวเมียในวันใหม่”
  อธิบายตามลำดับขั้น
  ใช้ตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
  ชี้สาเหตุ และผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน
  เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
2. ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุดตามข้อใดก.ขยะพลาสติกย่อยสลายได้ยากมากในสภาพธรรมชาติข.จึงมิใช่ทางออกของการลดปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพนักค.แม้จะมีการนำพลาสติกที่ย่อยสลายได้มาใช้ง.แต่พลาสติกประเภทดังกล่าวไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ทางชีวภาพจ.เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า
  ก. จ. ข. ค. ง.
  ค. ง. จ. ก. ข.
  จ. ค. ง. ก. ข.
  จ. ก. ค. ง. ข.
3. ข้อใดเป็นส่วนสรุปของเรียงความเรื่อง “การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ได้เหมาะสมที่สุด
  การออกกำลังกายมีคุณค่าของชีวิตของบุคคลทุกเพศทุกวัย
  สรุปได้ว่าวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมีหลายวิธี แต่ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุมากที่สุดคือ การเดิน
  การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเพศวัย และเวลาจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์ และแข็งแรง
  การออกกำลังกายมีหลายวิธีดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้ผู้ออกกำลังกายจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับโอกาส และสถานที่
4. ข้อใดไม่เป็นประโยคกรรม
  เรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติในลิลิตพระลอนั้นปัจจุบันก็ยังเชื่อกันอยู่
  แบบเรียนภาษไทยชุดมูลบทบรรพกิจนักเรียนสมัยก่อนต้องเรียนกันเป็นปีๆ
  ชื่อทิศที่เป็นบาลีสันสกฤตอย่างเช่นทิศบูรพา ทิศทักษิณ ไทยได้ยืมมาใช้นานแล้ว
  กฎหมายสมัยอยุธยาส่วนใหญ่มีที่มาจากการบันทึกคำฟ้องในคดีความต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน
5. ข้อใดใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ
  เราจะรักษามุมสงบของป่าอุ้มผางไว้ได้ ด้วยการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  ภาวะหนี้เสียเกิดจากความไม่สุจริตของลูกหนี้ การปรับค่าเงินบาท และการที่รัฐบาลปิดสถาบันการเงิน
  ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้ ประชาชนทุกสาขาอาชีพต้องเป็นคนที่มีความสามารถ และคุณธรรม
  การศึกษาสมัยปฏิรูป ครูต้องพยายามให้นักเรียนออกความคิดเห็นเรื่องต่างๆ เอง โดยครูจะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้จัดการห้องเรียน
6. ข้อใดใช้คำบุพบทไม่ถูกต้อง
  ทุกวันนี้ชาวต่างประเทศชื่นชมกับอาหารไทย ยิ่งมีอุปกรณ์ตกแต่งร้านอาหารเป็นศิลปะไทยๆ ก็ยิ่งจะเป็นที่นิยมมากขึ้น
  คนไทยควรเชิญชวนให้คนต่างประเทศหันมาสนใจรับประทานอาหารไทย ซึ่งมีคุณค่าต่อร่างกาย ไม่แพ้อาหารของชาติอื่น
  ร้านอาหารของคนไทยในต่างประเทศดำเนินการอยู่ได้ เพราะชาวต่างชาตินิยมอาหารที่มีรสชาติแบบไทยๆ
  ตลาดต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเป็นตลาดที่ใหญ่โตมาก แต่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง
7. ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์
  เพียงแต่เราต้องเริ่มต้นด้วยการสอนลูกหลานให้รู้จักคิด รู้จักรักตนเอง รู้จักรักผู้อื่น และรู้จักให้
  ความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณค่าเพื่อรากฐานชีวิต และการเรียนรู้ที่ดีของเด็กไทย
  ชาติของเราจะอยู่อย่างสันติสุขได้ก็ด้วยระบบเศรษฐกิจผสมผสาน เพราะวิธีนี้จะทำให้ชุมชนมีความสุขอยู่กับความพอดี
  นับตั้งแต่ภาวการณ์ถดดอยของการส่งออก การปลดลูกจ้าง การปิดสถาบันการเงิน จนถึงการปล่อยค่าเงินบาทลอยตัว
8. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม
  พอฝนจะตก เราก็รีบกลับบ้านทันที
  คนไทยรักสงบ แต่ยามรบก็ไม่ขลาด
  ทางการประกาศว่าแถวสีลมอากาศเป็นพิษ
  ประชาชนไม่ใช้สะพานลอย ตำรวจจึงต้องตักเตือน
9. ข้อใดใช้คำสันธานไม่ถูกต้อง
  ทุกวันนี้ชาวต่างประเทศชื่นชมกับอาหารไทย ยิ่งมีอุปกรณ์ตกแต่งร้านอาหารเป็นศิลปะไทยๆ ก็ยิ่งจะเป็นที่นิยมมากขึ้น
  คนไทยควรเชิญชวนให้คนต่างประเทศหันมาสนใจรับประทานอาหารไทย ซึ่งมีคุณค่าต่อร่างกาย ไม่แพ้อาหารของชาติอื่น
  ร้านอาหารของคนไทยในต่างประเทศดำเนินการอยู่ได้ เพราะชาวต่างชาตินิยมอาหารที่มีรสชาติแบบไทยๆ
  ตลาดต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเป็นตลาดที่ใหญ่โตมาก แต่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง
10. ข้อความต่อไปนี้ผู้พูดต้องเสนอสาระสำคัญที่สุดตามข้อใด “การจะให้เด็กผู้ชายรู้จักทำกับข้าว หรือตัดเย็บเสื้อผ้า ไม่ได้ทำให้ชายกลายเป็นหญิง หรือถ้าจะให้เด็กหญิงรู้จักเครื่องยนต์กลไก ยิงปืน ฟันดาบ ก็ไม่ได้ทำให้หญิงกลายเป็นชาย การกระทำทั้งหมดเป็นกิจกรรมซึ่งต้องการความชอบ ความถนัดของแต่ละคน และในตัวคนปกติมีทั้งความเป็นหญิง และความเป็นชายอยู่แล้ว”
  เด็กควรมีอิสระที่จะเลือกทำกิจกรรมตามความชอบของตน
  เด็กชาย หญิง ควรเลือกทำกิจกรรมที่เหมาะสมแก่เพศของตน
  กิจกรรมที่เด็กชาย หญิงเลือก ทำไมไม่มีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
  หญิงจะกลายเป็นชาย ชายจะกลายเป็นหญิง ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile