แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตารางเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก ณ สถานที่แห่งหนึ่งในวัน เดือน ปี ต่างกัน

  1 มิถุนายน 2555
  15 มิถุนายน 2555
  1 กรกฎาคม 2555
  15 กรกฎาคม 2555
2. จากข้อความด้านล่าง การเกิดปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำในธรรมชาติต้องอาศัยปัจจัยในข้อใด

  ก, ข
  ค, ง
  จ, ฉ
  ก, ค
3. ขั้นตอนของการสกัดแยกคลอโรฟิลล์ออกจากใบพืช ในการตรวจหาสารอาหารที่พืชสร้างขึ้นนั้น ทำเพื่อจุดประสงค์ใด
  เพื่อทำลายโครงสร้างของใบให้เสียหาย
  เพื่อให้ปริมาณสารอาหารในใบพืชมีมากขึ้น
  เพื่อให้ใบพืชสามารถปลดปล่อยสารอาหารออกมาได้
  เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายไอโอดีนได้ชัดเจน
4. แผ่นฟิล์มกรองแสงที่นิยมนำมาติดกระจกรถยนต์ จัดเป็นตัวกลางของแสงชนิดใด
  ตัวกลางโปร่งใส
  ตัวกลางโปร่งแสง
  ตัวกลางทึบแสง
  ตัวกลางกันแสง
5. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
6. ถ้าต้องการทดสอบสมมติฐานว่า ดินที่มีส่วนผสมต่างกัน มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่จะต้องควบคุมสิ่งใดให้เหมือนกัน
  ชนิดของพืช
  ชนิดของดิน
  ส่วนผสมของดิน
  การเจริญเติบโตของพืช
7. ขั้นตอนของการสกัดแยกคลอโรฟิลล์ออกจากใบพืช ในการตรวจหาสารอาหารที่พืชสร้างขึ้นนั้น ทำเพื่อจุดประสงค์ใด
  เพื่อทำลายโครงสร้างของใบให้เสียหาย
  เพื่อให้ปริมาณสารอาหารในใบพืชมีมากขึ้น
  เพื่อให้ใบพืชสามารถปลดปล่อยสารอาหารออกมาได้
  เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายไอโอดีนได้ชัดเจน
8. พืชในข้อใดไม่ได้แสดงการตอบสนองต่อแสงที่เป็นสิ่งเร้า
  ดอกทานตะวันหันไปหาพระอาทิตย์
  ดอกคุณนายตื่นสายบานตอนเช้า
  ต้นผักกระเฉดหุบใบเมื่อถูกนิ้วเขี่ย
  ต้นไมยราบหุบใบตอนเย็น
9. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
10. หากทำการทดลองฉายแสงผ่านแท่งพลาสติกใสไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าแท่งพลาสติก การหักเหของแสงจะเป็นไปตามภาพใด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile