ข้อสอบ Writing ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Yes, I burst out ………… when I ………… .
  laugh, saw his book
  laugh, saw his picture
  to laugh, saw his picture
  laughing, saw his book
2. It’s ………… business if I do.
  of nobody
  nobody’s
  nobody
  nobody of
3. I ………… the bike from the girl ………… knows you.
  am borrowing, whom
  was borrowed, whose
  borrowed, who
  borrow, that
4. The ………… trip made me feel very ………….
  tiring, tiring
  tiring, tired
  tired, tiring
  tired, tired
5. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเรียบเรียงเรื่องราวตามลำดับก่อนหลังให้ถูกต้อง1. I don’t.2. Yes, you do.3. I’m sorry! Of course you can go out.4. But ……. it’s Saturday.5. Can I go out tonight?6. Why not?7. No, you can’t.8. You have to do your homework for tomorrow.
  1 2 3 4 5 6 7 8
  2 4 3 5 1 6 8 7
  3 5 2 4 1 7 6 8
  5 7 6 8 1 2 4 3
6. Barbie is ………… doll.
  prettier
  pretty
  the prettiest
  as pretty as
7. While I ………… to open the door, someone ……… my shoulder and I jumped in surprise.
  am trying, am touching
  am trying, touch
  tried, touched
  was trying, touched
8. If only you ………… at home last night, you would have met her.
  stayed
  had stayed
  have stayed
  would have stayed
9. Suda finds it necessary to water her flowers ………… .
  two in one
  two in a week
  twice a week
  two times a week
10. It’s only a ………… dog that never ………… anybody.
  barked, bit
  barked, bites
  barking, bit
  barking, bites
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile