ข้อสอบ Writing ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเรียบเรียงเรื่องราวตามลำดับก่อนหลังให้ถูกต้อง1. My grandmother had special powers.2. A bomb dropped on the house and she was killed.3. She insisted the family went on a short holiday.4. She was peeling potatoes and talking to my dad.5. I never met her because she was killed in the war.
  1 2 3 4 5
  1 5 3 4 2
  2 4 3 5 1
  3 5 2 4 1
2. The workers wouldn’t have gone on strike if only the manager ………… more reasonable.
  had been
  had
  have had
  were
3. Doctor : What’s the matter? Are you hurt?Judy : …………. I think my arm is broken.
  I’m not fine.
  I hurt my arm.
  I fell down.
  I have a fever.
4. Look at ………… in the mirror!
  yourself
  your
  yours
  you
5. I ………… the bike from the girl ………… knows you.
  am borrowing, whom
  was borrowed, whose
  borrowed, who
  borrow, that
6. Suda finds it necessary to water her flowers ………… .
  two in one
  two in a week
  twice a week
  two times a week
7. If only you ………… at home last night, you would have met her.
  stayed
  had stayed
  have stayed
  would have stayed
8. Yes, I also like the ………… by Gibbs. He’s funny and he’s an excellent artist too.
  folk tales
  cartoons
  documents
  fictions
9. At schoolTina : Solong, Tom.Tom : Bye, Tina. ……….
  So – so.
  It’s good.
  See you later.
  It’s fine, thank you.
10. The ………… trip made me feel very ………….
  tiring, tiring
  tiring, tired
  tired, tiring
  tired, tired
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile