เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้อต้น ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อกู้เงินจากธนาคาร ผู้กู้จะต้องส่งเงินต้นให้กับธนาคารพร้อมกับอะไร
  ดอกเบี้ย
  กำไร
  เงินออม
  เงินทุน
2. การเปิดโรงเรียนฝึกสอนสุนัขจะได้รายได้จากข้อใด
  ผลผลิต
  สินค้า
  การให้บริการ
  การบริโภค
3. ผู้บริโภคที่ฉลาดควรปฏิบัติตามข้อใด
  ต่อรองราคาให้ได้ถูกที่สุด
  ผูกไมตรีกับพ่อค้าแม่ค้า
  นำสินค้าไปลองใช้ก่อนค่อยจ่ายเงิน
  เปรียบเทียบคุณภาพและราคาหลายๆ ยี่ห้อก่อนซื้อ
4. ผู้ที่มาซื้อสินค้าหรือบริการเรียกว่าอะไร
  ผู้ผลิต
  ผู้บริโภค
  ผู้จำหน่าย
  ผู้ประกอบการ
5. ข้อใดเป็นคุณธรรมของผู้ผลิต
  ขายสินค้าให้ได้กำไรมากที่สุด
  พูดจาไพเราะกับผู้มาซื้อสินค้า
  ให้ผู้มาซื้อสินค้าเลือกสินค้าได้ตามสบาย
  ไม่หลอกลวงผู้มาซื้อสินค้า
6. ข้อใดเป็นตัวอย่างการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ปอชอบซื้อของเล่น
  ปาล์มกินอาหารไม่เหลือทิ้ง
  เปิ้ลใช้เงินที่ได้มาหมดทุกครั้ง
  ปุ้ยนำเสื้อผ้าที่ชำรุดไปทิ้ง
7. ผลของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คือข้อใด
  ทำให้เกิดหนี้สิน
  ทำให้ต้องอยู่โดดเดี่ยว
  ทำให้พึ่งตนเองได้
  ทำให้มีเพื่อนมาก
8. ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในการทำสวนมะพร้าว
  ผลมะพร้าวที่จำหน่าย
  ที่ดินที่ใช้ปลูกมะพร้าว
  ค่าจ้างคนงาน
  เจ้าของสวนมะพร้าว
9. ข้อใดไม่ใช่การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ตรงเวลา
  ไม่ฟุ่มเฟือย
  ประหยัด
  อดออม
10. ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
  แรงงาน
  ผู้บริโภค
  ทุน
  ผู้ประกอบการ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile