เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้อต้น ป.3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก
1. เมื่อตัดสินใจซื้อสินค้า ก่อนจ่ายเงินผู้ซื้อควรปฏิบัติตามข้อใด
  สอบถามวิธีใช้สินค้ากับผู้ขาย
  เลือกสีของสินค้าที่ถูกใจ
  ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
  ให้ผู้ขายบรรจุสินค้าใส่หีบห่อ
2. ข้อใดเป็นคุณธรรมของผู้ผลิต
  ขายสินค้าให้ได้กำไรมากที่สุด
  พูดจาไพเราะกับผู้มาซื้อสินค้า
  ให้ผู้มาซื้อสินค้าเลือกสินค้าได้ตามสบาย
  ไม่หลอกลวงผู้มาซื้อสินค้า
3. ข้อใดไม่ใช่การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ตรงเวลา
  ไม่ฟุ่มเฟือย
  ประหยัด
  อดออม
4. ใครปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ไก่ชอบซื้อสินค้าราคาแพงๆ
  ต้นปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง
  ส้มชอบไปเที่ยวต่างประเทศ
  เอกไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารเป็นประจำ
5. ผู้ที่มาซื้อสินค้าหรือบริการเรียกว่าอะไร
  ผู้ผลิต
  ผู้บริโภค
  ผู้จำหน่าย
  ผู้ประกอบการ
6. การเปิดโรงเรียนฝึกสอนสุนัขจะได้รายได้จากข้อใด
  ผลผลิต
  สินค้า
  การให้บริการ
  การบริโภค
7. ข้อใดเป็นตัวอย่างการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ปอชอบซื้อของเล่น
  ปาล์มกินอาหารไม่เหลือทิ้ง
  เปิ้ลใช้เงินที่ได้มาหมดทุกครั้ง
  ปุ้ยนำเสื้อผ้าที่ชำรุดไปทิ้ง
8. การใช้จ่ายอย่างประหยัด ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร
  ไม่มีโรคภัย
  มีสุขภาพดี
  ไม่เป็นหนี้สิน
  จิตใจสงบ
9. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดำริของพระมหากษัตริย์องค์ใด
  รัชกาลที่ 4
  รัชกาลที่ 5
  รัชกาลที่ 6
  รัชกาลที่ 9
10. ภาษีที่ผู้มีรายได้ตามกำหนดต้องเสียให้แก่รัฐ เรียกว่าอะไร
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีรายรับ
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีเงินได้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile