หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความรู้สึกเจ็บปวด ทุกข์ สุข เฉยๆ คือข้อใด
  รูปขันธ์
  เวทนาขันธ์
  สัญญาขันธ์
  สังขารขันธ์
2. สุตมยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากสิ่งใด
  การคิด
  การอ่าน
  การพูดคุย
  การศึกษาได้ยินและได้ฟัง
3. การให้รางวัลแก่นักกีฬาที่ได้เหรียญทอง เป็นพรหมวิหารข้อใด
  เมตตา
  กรุณา
  มุทิตา
  อุเบกขา
4. เมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้น ควรปฏิบัติสิ่งใดป็นอันดับแรก
  ดับทุกข์
  หาสาเหตุ
  หาวิธีดับทุกข์
  แก้ไขสาเหตุของความดับทุกข์
5. ธรรมใดสอนเรื่องความเพียร
  พละ 5
  อิทธิบาท 4
  วุฒิธรรม 4
  อริยวัฑฒิ 5
6. ข้อใดคือประโยชน์ของการประพฤติธรรม ที่สำคัญที่สุด
  มีความสงบสุข
  เป็นผู้ไม่ประมาท
  ไม่ก่อเวร
  เป็นผู้นำศาสนาให้เจริญ
7. องค์ประกอบของ ขันธ์ 5 มีอะไรบ้าง
  รูป ทุกข์ สัญญา อนิจจัง สังขาร
  วิญญาณ เวทนา รูป สัญญา สังขาร
  เวทนา อนิจจัง สัญญา อุเบกขา สังขาร
  สุขเวทนา อนิจจัง สังขาร วิญญาณ รูป
8. ภาวะที่อยากพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่เรียกว่าอะไร
  ภาวะตัณหา
  วิภวตัณหา
  โรคตัณหา
  วิกฤตตัณหา
9. โทษของการติดสุราและของมึนเมา
  เป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่าง
  ทำให้เสียทรัพย์
  เสียเกียรติยศชื่อเสียง
  ถูกทุกข้อ
10. การแก้ปัญหาตามหลักธรรมอริยสัจ 4 มี ลักษณะอย่างไร
  ป้องกันปัญหาโดยตรง
  กำจัดต้นเหตุของปัญหาโดยตรง
  พยายามหลบหลีกปัญหาโดยตรง
  ให้เผชิญกับปัญหาโดยตรง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile