วิชาการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. น้ำลายหลั่งจากผงเนื้อ จากการทดลองของ พาฟลอฟ คือข้อใด
  UCS
  CS
  UCR
  CR
2. ผู้เรียนในวัยใดครูควรสอนเรื่อง เพศศึกษา
  ประถมศึกษาตอนต้น
  ประถมศึกษาตอนปลาย
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ ธอร์นไดค์
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
4. Sigmund Freud อยู่ในกลุ่มนักจิตวิทยาใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
5. ผู้ที่เรียนทางโสตประสาท ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพตามข้อใด
  สถาปัตยกรรม
  นักการเมือง
  นักเต้นรำ
  ก่อสร้าง
6. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ พาฟลอฟ
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
7. เป็นลักษณะที่ผู้เรียนสามารถแยกแยะสิ่งที่แตกต่างกันได้เช่น งูเห่ามีพิษ งูสิงห์ไม่มีพิษ เป็นกฎแห่งการเรียนรู้ข้อใด
  law of extinction
  law of spontaneous recovery
  law of generalization
  law of discrimination
8. เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กเสียก่อน
  ดิวอี้
  รุสโซ
  วิลเฮล์ม วุ้นท์
  ฟรอยด์
9. บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลองคือใคร
  สกินเนอร์
  วิลเฮล์ม แมกซ์ วุ้นท์
  พาฟลอฟ
  ธอร์นไดค์
10. มีหน้าที่สร้างอุดมคติที่พึงปรารถนาของสังคมเป็นมโนธรรม คือข้อใด
  Id
  Ego
  Super ego
  non-ego
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile