วิชาการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

,จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ พาฟลอฟ
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
2. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ สกินเนอร์
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
3. พฤติกรรมที่ก้าวร้าวแสดงออกมา โดยไม่มีเหตุผลใดๆ คือ ข้อใด
  Id
  Ego
  Super ego
  non-ego
4. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ โคลเลอร์
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
5. ข้อใดสอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า คนมีความแตกต่างกัน
  สันดอนขุดได้ แต่สันดานขุดไม่ได้
  คนเรามีเตี้ยมีสูง
  ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ปลูกอู่ตามใจผู้นอน
  คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก
6. ผู้ที่เรียนทางโสตประสาท ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพตามข้อใด
  สถาปัตยกรรม
  นักการเมือง
  นักเต้นรำ
  ก่อสร้าง
7. Esteem need เป็นความต้องการของมนุษย์ขั้นที่เท่าใด
  ขั้นที่ 2
  ขั้นที่ 3
  ขั้นที่ 4
  ขั้นที่ 5
8. มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นความคิดของใคร
  maslow
  skinner
  povlov
  watson
9. มีหน้าที่สร้างอุดมคติที่พึงปรารถนาของสังคมเป็นมโนธรรม คือข้อใด
  Id
  Ego
  Super ego
  non-ego
10. John Dewey เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile