วิชาการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ โคลเลอร์
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
2. ความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็น 5 ขั้น
  จอห์น บี วัตสัน
  ฟรอยด์
  สกินเนอร์
  มาสโลว์
3. การตอบสนองที่เคยปรากฎจะไม่ปรากฎถ้านำสิ่งเร้านั้นออก เป็นกฎแห่งการเรียนรู้ข้อใด
  law of extinction
  law of spontaneous recovery
  law of generalization
  law of discrimination
4. ผงเนื้อ จากการทดลองของ พาฟลอฟ คือข้อใด
  UCS
  CS
  UCR
  CR
5. ข้อใดเป็นพฤติกรรมแบบ Covert Behvior
  การฝัน
  การยืน
  การทำงานของหัวใจ
  การนอน
6. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ พาฟลอฟ
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
7. Sigmund Freud อยู่ในกลุ่มนักจิตวิทยาใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
8. ผู้ที่เรียนทางโสตประสาท ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพตามข้อใด
  สถาปัตยกรรม
  นักการเมือง
  นักเต้นรำ
  ก่อสร้าง
9. พฤติกรรมที่ก้าวร้าวแสดงออกมา โดยไม่มีเหตุผลใดๆ คือ ข้อใด
  Id
  Ego
  Super ego
  non-ego
10. บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลองคือใคร
  สกินเนอร์
  วิลเฮล์ม แมกซ์ วุ้นท์
  พาฟลอฟ
  ธอร์นไดค์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile