วิชาการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

,จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การตอบสนองที่เคยปรากฎจะไม่ปรากฎถ้านำสิ่งเร้านั้นออก เป็นกฎแห่งการเรียนรู้ข้อใด
  law of extinction
  law of spontaneous recovery
  law of generalization
  law of discrimination
2. เป็นลักษณะที่ผู้เรียนสามารถแยกแยะสิ่งที่แตกต่างกันได้เช่น งูเห่ามีพิษ งูสิงห์ไม่มีพิษ เป็นกฎแห่งการเรียนรู้ข้อใด
  law of extinction
  law of spontaneous recovery
  law of generalization
  law of discrimination
3. Sigmund Freud อยู่ในกลุ่มนักจิตวิทยาใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
4. ผู้เรียนในวัยใดครูควรสอนเรื่อง เพศศึกษา
  ประถมศึกษาตอนต้น
  ประถมศึกษาตอนปลาย
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
5. บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลองคือใคร
  สกินเนอร์
  วิลเฮล์ม แมกซ์ วุ้นท์
  พาฟลอฟ
  ธอร์นไดค์
6. กลุ่มหน้าที่ของจิต เกี่ยวข้องกับข้อใด
  Functionalism
  Gestalt Psychology
  Structuralism
  Behaviorism
7. จิตใต้สำนึก อิด ( Id ) อีโก้ ( Ego ) ซูเปอร์อีโก้ (Superego) คือข้อใด
  ดิวอี้
  ธอร์นไดค์
  เฟรอเบล
  ฟรอยด์
8. John Dewey เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
9. มนุษย์ทุกคนพยายามปรับปรุงตัวเองให้เป็นผู้ที่สมบุรณ์ที่สุด เท่าที่จะทำได้ เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มใด
  Humanism
  Cognitive Theory
  Phychoanalysis
  Behaviorism
10. การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
  ดิวอี้
  เฟรอเบล
  พาฟลอฟ
  โฮวาร์ด การ์ดเนอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile