ข้อสอบภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัย

,ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Why did he change his mind ?
  He needn’t speak French in buying things.
  All of these.
  It was quicker to shop at a supermarket
  He found it convenient to shop at a supermarket.
2. My friend persuaded me to work in Bangkok. My job is constructing residence, offices and other building. I earn only 100 baht a day.
  Laborer
  Receptionist
  Farmer
  Milkman
3. What does knocked down mean ?
  for sale
  hit
  reduced
  beaten
4. How did the narrator feel about supermarkets at last ?
  The passage doesn’t mention about his felling.
  He still hated them.
  He felt indifferent.
  He became fond of them.
5. Which type dos “human” being to ?
  mammal
  reptile
  insect
  amphibian
6. What pleased the customers most ?
  convenience
  personal service
  cheap products
  friendly owner
7. (Item 1-7)Passage I : Here is from a radio interview of an accountant. “Until two years ago I hated supermarkets. An aunt of mine owned a grocer’s shop. A new supermarket was open nearby with all kinds of goods and the prices were knocked down. My aunt became anxious since she couldn’t compete with their prices. She was put out of business because the customers prefer inexpensive goods to personal friendly service.” “Two years ago my firms transferred me to their Paris branch. My French was so terrible that I dared not talk to anyone. Fortunately, I could enjoy shopping almost everything from the supermarket near my residence without uttering a single word. I just chose what I wanted and paid to the cashier. It was quite convenient and it didn’t take me long to do my stopping at all, therefore I began to change my mind about supermarkets.”What is “I” in the passage ?
  grocer
  customer
  shopkeeper
  accountant
8. From the sentence “…. she couldn’t compete with their prices” it’s implied that…..
  Things at the supermarket are as cheap as those in her shop.
  Things at the supermarket are more expensive than those in her shop.
  Because of the high price, things can’t be sold.
  Things in her shop are not so cheap as those in the supermarkets.
9. I usually spend most of my time working in the field, but now I can’t grow anything as there’s no rain and the soil is barren.
  Farmer
  Laborer
  Milkman
  Receptionist
10. When did the narrator hate supermarkets ?
  Before two years ago.
  Within two years.
  After two years ago.
  When he was in Paris.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile