ข้อสอบภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. My friend persuaded me to work in Bangkok. My job is constructing residence, offices and other building. I earn only 100 baht a day.
  Laborer
  Receptionist
  Farmer
  Milkman
2. What pleased the customers most ?
  convenience
  personal service
  cheap products
  friendly owner
3. The traffic in Bangkok is the worst problem but I don’t mind it since the price of land and building is going up.
  Businessman
  Farmer
  Milkman
  Laborer
4. Why did he change his mind ?
  He needn’t speak French in buying things.
  All of these.
  It was quicker to shop at a supermarket
  He found it convenient to shop at a supermarket.
5. Which type of animal is “a crocodile” ?
  insect
  amphibian
  reptile
  mammal
6. I usually spend most of my time working in the field, but now I can’t grow anything as there’s no rain and the soil is barren.
  Farmer
  Laborer
  Milkman
  Receptionist
7. All of these are insects except …….
  mosquito
  beetle
  lizard
  butterfly
8. Item 13-17: Read this passage and choose the best answer for each question. There are many kinds of animals, for instance : mammals, amphibians, reptiles and insects. There are also various kinds of each type. A mammal is an animal of the type which is fed when young on milk from the mother’s body. An amphibian is an animal that is able to live both on land and in water. A reptile is an animal whose blood changes temperature according to the temperature around it and that usually lay eggs. An insect is a small creature with no bones, six legs and two pairs of wings. Its body is divided into 3 parts : head, thorax and abdomen.What is the definition for “a bird” ?
  A creature with wings and feathers and it lays eggs.
  An animal which is covered in scales and it has fins and a tall.
  A creature that changes its colour to match the surrounding.
  An animal which can be seen either on land or in water.
9. Which type dos “human” being to ?
  mammal
  reptile
  insect
  amphibian
10. How many sorts of animals are mentioned in the passage ?
  4
  6
  5
  3
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile