ข้อสอบภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัย

,ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Why did he change his mind ?
  He needn’t speak French in buying things.
  All of these.
  It was quicker to shop at a supermarket
  He found it convenient to shop at a supermarket.
2. What pleased the customers most ?
  convenience
  personal service
  cheap products
  friendly owner
3. Item 13-17: Read this passage and choose the best answer for each question. There are many kinds of animals, for instance : mammals, amphibians, reptiles and insects. There are also various kinds of each type. A mammal is an animal of the type which is fed when young on milk from the mother’s body. An amphibian is an animal that is able to live both on land and in water. A reptile is an animal whose blood changes temperature according to the temperature around it and that usually lay eggs. An insect is a small creature with no bones, six legs and two pairs of wings. Its body is divided into 3 parts : head, thorax and abdomen.What is the definition for “a bird” ?
  A creature with wings and feathers and it lays eggs.
  An animal which is covered in scales and it has fins and a tall.
  A creature that changes its colour to match the surrounding.
  An animal which can be seen either on land or in water.
4. All of these are insects except …….
  mosquito
  beetle
  lizard
  butterfly
5. My friend persuaded me to work in Bangkok. My job is constructing residence, offices and other building. I earn only 100 baht a day.
  Laborer
  Receptionist
  Farmer
  Milkman
6. From the sentence “…. she couldn’t compete with their prices” it’s implied that…..
  Things at the supermarket are as cheap as those in her shop.
  Things at the supermarket are more expensive than those in her shop.
  Because of the high price, things can’t be sold.
  Things in her shop are not so cheap as those in the supermarkets.
7. The traffic in Bangkok is the worst problem but I don’t mind it since the price of land and building is going up.
  Businessman
  Farmer
  Milkman
  Laborer
8. I’ve to get up earlier than other people. However, my work usually ends within mid-day.
  Laborer
  Receptionist
  Businessman
  Milkman
9. Which type dos “human” being to ?
  mammal
  reptile
  insect
  amphibian
10. Appearance and personality are considered necessary for my job. I’ve got to contact with many different people, smiling and giving them services.
  Laborer
  Farmer
  Businessman
  Receptionist
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile