ความเป็นมาของท้องถิ่น

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรทั้งหมด
  เครื่องประดับหิน ศิลาจารึก
  สมุดข่อย โบราณสถาน
  ขวานหินขัด ถ้วยชามสังคโลก
  จารึกใบลาน พงศาวดาร
2. การนำเสนอข้อมูลควรยึดหลักในข้อใด
  นำเสนอข้อมูลเฉพาะด้านที่ดี
  นำเสนอข้อมูลตามความเป็นจริง
  นำเสนอข้อมูลโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัว
  นำเสนอข้อมูลโดยใช้หลักฐานเพียงชิ้นเดียว
3. หลักฐานในข้อใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อปราสาทพระวิหาร
  แผนที่
  คำตัดสินของศาลโลก
  แบบสอบถาม
  หนังสือท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร
4. ถ้าต้องการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก
  กำหนดหัวข้อ
  รวบรวมข้อมูลหลักฐาน
  นำเสนอข้อมูล
  ตรวจสอบลักษณะข้อมูล
5. สถานที่ใดรวบรวมจัดประเภทโบราณวัตถุและนำมาจัดแสดง
  อนุสาวรีย์
  พิพิธภัณฑ์
  วัดวาอาราม
  หอสมุดแห่งชาติ
6. ข้อใดเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยโบราณที่คงทนน้อยที่สุด
  เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม
  สร้อย แหวน กำไล
  ถ้วยชาม โอ่ง ไห
  จอบ เสียม มีด
7. การตรวจสอบและตีความข้อมูลในข้อใดถูกต้อง
  ใช้ข้อมูลที่ตนเองชอบมากที่สุด
  เชื่อเฉพาะข้อมูลที่พ่อแม่เล่าให้ฟัง
  เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
  เปรียบเทียบข้อมูลกับหลาย ๆ แหล่งข้อมูล
8. ถ้าต้องการทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นควรรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานในข้อใด
  สอบถามจากเพื่อนข้างบ้าน
  โบราณสถานที่เพิ่งก่อสร้าง
  คำบอกเล่าของผู้สูงอายุในท้องถิ่น
  ภาพถ่ายของตนเองตอนเด็ก
9. ข้อใดเป็นหลักในการตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
  ตอบคำถามโดยใช้แนวความคิดเห็นของผู้อื่น
  ตอบคำถามโดยยึดหลักฐานที่ทันสมัยเท่านั้น
  ตอบคำถามโดยยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก
  ตอบคำถามโดยรวบรวมจากหลักฐานที่หลากหลาย
10. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรข้อใดที่เก่าแก่และคงทนมากที่สุด
  จดหมายเหตุ
  ตำนานโบราณ
  หลักศิลาจารึก
  สมุดข่อย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile