แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่7

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โครงสร้างของเซลล์ใดทำหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
  ผนังเซลล์
  เยื่อหุ้มเซลล์
  เซลล์คุม
  ไลโซโซม
2. สินค้าในข้อใดจัดได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
  ผลิตจากต่างประเทศ
  ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า
  มีราคาค่อนข้างสูง
  ผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง
3. ออสโมซิส คืออะไร
  การแพร่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อย
  การแพร่ของน้ำผ่านตัวกลางจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมาก
  การแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้นของน้ำมากกว่า
  การแพร่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมาก ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่า
4. ข้อใดกล่าวถึงสารละลายอิ่มตัวได้ถูกต้อง
  สารละลายที่มีคัวถูกละลายเต็มที่แล้ว 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
  สารละลายที่มีคัวถูกละลายเต็มที่แล้ว 50 กรัม ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
  สารละลายที่มีตัวถูกละลาย 50% ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
  สารละลายที่มีตัวถูกละลายจำนวน 50 กรัม ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
5. นำน้ำ 70 cm3 ผสมกับแอลกอฮอล์ 30 cm3 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายเพราะมีสถานะเป็นของเหลว
  แอลกอฮอล์เป็นตัวถูกละลายเพราะมีสถานะเป็นของเหลว
  น้ำเป็นตัวถูกละลายเพราะมีปริมาตรมาก
  น้ำเป็นตัวทำละลายเพราะมีปริมาตรมาก
6. ข้อใดเป็นการแยกสารโดยวิธีทางกายภาพ
  เขี่ยก้อนถ่านออกจากผงชอล์ก
  ใช้วิธีโครมาโทกราฟีแยกหมึกดำเป็นสีต่างๆ
  นำน้ำทะเลมาต้มให้ได้เกลือ
  นำน้ำสีมากลั่นเพื่อแยกน้ำและสีออกจากกัน
7. ปัจจัยในข้อใดไม่เกี่ยวกับความสามารถในการละลายของสาร
  ขนาดของภาชนะที่ใช้บรรจุสารละลาย
  อุณหภูมิ
  ปริมาณของตัวทำละลาย
  ชนิดของตัวทำละลาย
8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีในเซลล์สัตว์
  นิวเคลียส
  เยื่อหุ้มเซลล์
  ไซโทพลาสซึม
  คลอโรพลาสต์
9. ในเซลล์พืชจะมีเม็ดกลมรีสีเขียวที่กระจายอยู่�คืออะไร
  Vacuole
  Ribosome
  Leucoplast
  Chloroplast
10. พืชใช้ส่วนใดในการคายน้ำ
  เซลล์เม็ดเลือด
  เซลล์ปากใบ
  เซลล์วอลล์
  เซลล์เม็มเบรนด์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile