แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่7

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถึงสารละลายอิ่มตัวได้ถูกต้อง
  สารละลายที่มีคัวถูกละลายเต็มที่แล้ว 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
  สารละลายที่มีคัวถูกละลายเต็มที่แล้ว 50 กรัม ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
  สารละลายที่มีตัวถูกละลาย 50% ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
  สารละลายที่มีตัวถูกละลายจำนวน 50 กรัม ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
2. ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง 60% และสังกะสี 40% ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ทองแดงเป็นตัวถูกละลาย สังกะสีเป็นตัวทำละลาย เพราะทองแดงมีปริมาณมากกว่าทองแดง
  ทองแดงเป็นตัวถูกละลาย สังกะสีเป็นตัวทำละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็นของแข็งเหมือนสังกะสี
  ทองแดงเป็นตัวทำละลาย สังกะสีเป็นตัวถูกละลาย เพราะทองแดงมีประมาณมากกว่าสังกะสี
  ทองแดงเป็นตัวทำละลาย สังกะสีเป็นตัวถูกละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็นของแข็งเหมือนทองแดง
3. โครงสร้างใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่เสมือน รั้วบ้าน
  ผนังเซลล์
  ไซโทพลาสซึม
  นิวเคลียส
  เยื่อหุ้มเซลล์
4. พืชใช้ส่วนใดในการคายน้ำ
  เซลล์เม็ดเลือด
  เซลล์ปากใบ
  เซลล์วอลล์
  เซลล์เม็มเบรนด์
5. ปัจจัยในข้อใดไม่เกี่ยวกับความสามารถในการละลายของสาร
  ขนาดของภาชนะที่ใช้บรรจุสารละลาย
  อุณหภูมิ
  ปริมาณของตัวทำละลาย
  ชนิดของตัวทำละลาย
6. ในเซลล์พืชจะมีเม็ดกลมรีสีเขียวที่กระจายอยู่�คืออะไร
  Vacuole
  Ribosome
  Leucoplast
  Chloroplast
7. สารในข้อใดเกิดการระเหิดได้
  พิมเสน การบรู น้ำหอม
  พิมเสน การบูร ลูกเหม็น
  พิมเสน ลูกเหม็น น้ำหอม
  การบูร ยาดม น้ำหอม
8. ในสารละลายทุกชนิดจะต้องประกอบไปด้วย
  ตัวทำละลายกับสารที่เป็นของเหลว
  น้ำกับสารที่ละลายน้ำ
  ตัวทำละลายกับตัวถูกละลาย
  ของเหลวกับสารที่เป็นสารละลายในของเหลว
9. ข้อใดเป็นการแยกสารโดยวิธีทางกายภาพ
  เขี่ยก้อนถ่านออกจากผงชอล์ก
  ใช้วิธีโครมาโทกราฟีแยกหมึกดำเป็นสีต่างๆ
  นำน้ำทะเลมาต้มให้ได้เกลือ
  นำน้ำสีมากลั่นเพื่อแยกน้ำและสีออกจากกัน
10. เซลล์จะอยู่ในภาวะสมดุลเมื่อไร
  เมื่อน้ำจากภายในเซลล์ออสโมซิสเข้า-ออกนอกเซลล์ในอัตราเดียวกัน
  เมื่อน้ำภายนอกเซลล์ออสโมซิส เข้าสู่ภายในเซลล์
  เมื่อน้ำภายในเซลล์ออสโมซิสออกนอกเซลล์
  เมื่อน้ำไม่มีการแพร่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile