แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่1/3

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,อังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Some jeans ………….. after washing.
  shrink
  lessen
  diminish
  decrease
2. The next bus ………….. for Phuket at 6:30 pm, but Suda hasn’t come yet.
  was leaving
  leaving
  is leaving
  will leave
3. Hurry up! The train ………….. .
  comes
  came
  is coming
  come
4. Mt. Everest is ………….. mountain.
  high
  the highest
  higher
  as high as
5. Tokyo is ………….. place on Christmas Day.
  as cold as
  the coldest
  cold
  colder
6. It started to rain when they ………….. .
  was playing football
  were playing football
  played football
  play
7. Gold is the ………….. metal.
  expensive
  more expensive
  most expensive
  as expensive as
8. Concorde is ………….. than Boeing 747.
  fast
  fastest
  faster
  as fast as
9. Science is ………….. to understand.
  difficult
  most difficult
  too difficult
  more difficult
10. Suda is not ………….. to reach the ceiling.
  tall enough
  tall
  too tall
  taller
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile