แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Where might you see the sign?

  In the library
  In the Supermarket
  At the police station
  In the amusement park
2. PETS ARE NOT ALLOWED HERE
  You can see at the convenience store.
  You might see at the restaurant.
  You can see at the construction area.
  You might see at the theater.
3. Ken and I ………from China.
  is
  am
  are
  be
4. What’s keeping the temperature cool?

  the cloud
  the sun
  the southwest
  the wind
5. How many grams of Frank are there in this container?

  8 g
  56 g
  170 g
  448 g
6. Which is the correct sentence?

  The Video Room?
  Yes , that’s right.
  It is about ten baht for each.
  No, it’s easy to go there.
7. What does MFD stand for?
  Man for Doing
  Main Fact Date
  Man From Dairy
  Manufacturing Date
8. Which is the correct sentence?

  What are you doing
  What’s happening
  What about you
  How’s everything with you
9. Which is the correct sentence?

  How are you , Diane?
  Hello , Diane , Very nice to meet you.
  I’m fine. What about you?
  We haven’t seen each other for a long time , have we?
10. A : I will go to Japan next week. B : ……………………….
  Here it comes!
  What a nuisance!
  Have a good trip!
  How quickly the time passes!
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile