แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A: _______________ ? B: 13 Main Street.
  What is your phone number?
  What is your address?
  What is your zip code?
  What is your area code?
2. UNDER 18s WILL NOT BE SOLD
  You can see at the convenience store.
  You can see at the construction area.
  You might see at the theater.
  You might see at the restaurant.
3. Which flight are delayed?

  Moscow
  Berlin
  Mexico City
  Amsterdam
4. A : Excuse me. I am looking for instant noodles. Could you tell me where they are? B : ________________________________
  Right this way, sir. And there you are.
  What do you want?
  What are you going to do there?
  I think I can not find my way.
5. A : __________________.
  2
  What are you ?
  Where do you live?
  Why do you live there?
6. Where might you see the sign?

  In the library
  In the Supermarket
  At the police station
  In the amusement park
7. A policeman is directing traffic at the location marked X. First. Walk down Green Street for two blocks. Then, turn right and the bank is the third building on the left side. The bank is the building number ...... .

  7
  9
  11
  12
8. Which flight arrived at ten to eleven?

  RT 9122
  XZ 0352
  XZ 6005
  SQ 0972
9. What is used for surfing the web?
  e-mail
  keyboard
  computer
  internet
10. 2
  How can I help you?
  It is about ten baht for each.
  One moment, please

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile