แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Where might you see the sign?

  In the park
  At the airport
  In the Supermarket
  At the police station
2. 7/11 store is under the type of___________.
  food shop
  super market
  floating market
  convenience store
3. A: These shoes are the wrong size. B: _________________
  OK. This way please.
  Oh, I am so sorry.
  Yes, we do.
  May I help you?
4. Which part should you thank to advisers in the project report?
  Reference
  Abstract
  Introduction
  Acknowledgements
5. A : __________________.
  2
  What are you ?
  Where do you live?
  Why do you live there?
6. Where might you see the sign?

  In the park
  At the airport
  In the Supermarket
  At the police station
7. Lisa Parker ______________two jobs.
  has
  have
  had
  having
8. What does the sign mean?

  No Train
  No Trucks
  No Bicycles
  No Motorcycles
9. HOT SURFACE! It ______ your hand.
  can burn
  should block
  must cut
  can enter
10. A: What is your occupation? B: ________________
  Well, good luck.
  I am Kathy Carton.
  I am from Mexico.
  I am a plumber right now.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile