แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก
1. To enter this area you ….. safety equipment.
  shouldn’t wear
  must protect
  must wear
  should protect
2. Which don’t need to record while reading literature review?
  Author’s name
  Zip code
  Month and Year
  Title
3. You can’t sign in without password. What does it mean?
  You don’t need a password to sign in.
  You mustn’t sing out with a password.
  You can sign in if you have a password.
  You must sign in before having a password.
4. HOT SURFACE! It ……… your hand.
  can burn
  should block
  must cut
  can enter
5. Today is the sixteenth so the fourteenth was...................
  two days after
  before two days
  the day after tomorrow.
  the day before yesterday.
6. Which is not the email program on the website?
  Gmail
  Pantip
  Hotmail
  Outlook
7. Harry Potter will show at 1.00 p.m.
  one o’clock at night.
  one o’clock in the morning.
  one o’clock in the afternoon.
  one o’clock on Saturday and Sunday.
8. A: I’m unemployed right now. B: …………………………….
  Oh, I’m sorry. Well, good luck.
  Yes, I am.
  No, I’m not.
  Thanks.
9. In line 2, the word feature is closest in meaning to ………...

  include
  famous
  look
  ask
10. What does the sign mean?

  One or two
  Two way out
  Two turn way
  Two way street
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile