แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. What does MFD stand for?
  Man for Doing
  Main Fact Date
  Man From Dairy
  Manufacturing Date
2. A: _________________ ? B: 13 Main Street.
  Repeat after me.
  Circle after a book.
  Read after a book.
  Point after a book.
3. What does the sign mean?

  Emergency Exit
  Elevator
  Parking Lot
  Way Out
4. An exchange student at your school loves to eat sticky rice and mango. He has just finished a large plate of it. You asks, ..................
  Would you like another helping?
  Do you need some more?
  What more do you want?
  Can you take over?
5. What time will the festival begin?

  10 A.M
  11 A.M.
  1 P.M.
  2 P.M.
6. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities and of course, he teaches! His students________his class, so he’s happy.
  joy
  like
  hate
  dislike
7. Brother : _____________
  1
  What is she like?
  What does she like?
  What does she look ?
8. ________your nationality?
  Where are
  Which is
  What is
  Why do
9. A: What can I do for you? B: I am looking ______.a suitcase.
  at
  for
  on
  in
10. What does the sign mean?

  You must not be careful about our dogs
  If you enter this gate, you will admire for dogs.
  If you go pass this gate, some dogs might attack you.
  You can keep walking if you are near our dogs.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile