ไทยกับอาเซียน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นความร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา
  การจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
  การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อระงับกรณีพิพาท
  การจัดตั้งโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร
  การจัดตั้งกองกำลังทหารเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
2. ประเทศที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับอาเซียนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  เพื่อใช้เงินสุกลเดียวกัน
  เพื่อจัดตั้งกองกำลังทหาร
  เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมร่วมกัน
  เพื่อร่วมกันในด้านเศรษฐกิจและการค้า
3. ข้อใดเป็นความร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา
  การจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
  การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อระงับกรณีพิพาท
  การจัดตั้งโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร
  การจัดตั้งกองกำลังทหารเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
4. ประเทศใดมีการพัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
  อินเดีย
  รัสเซีย
  ไทย
  สาธารณรัฐเกาหลี
5. ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่ได้ภาคยานุวัติ เป็นประเทศแรก คือประเทศใด
  จีน
  เวียดนาม
  ลาว
  ออสเตรเลีย
6. ประเทศที่เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียน คือประเทศใด
  จีน
  ไทย
  นิวซีแลนด์
  พม่า
7. ประเทศใดอยุ่ในกลุ่อาเซียน+3
  จีน ญิ่ปุ่น เกาหลีใต้
  แคนาดา สหรัฐฯ รัสเซีย
  ไทย พม่า ลาว
  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
8. ประเทศใดมีการพัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
  อินเดีย
  รัสเซีย
  ไทย
  สาธารณรัฐเกาหลี
9. ข้อใดเป็นความร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา
  การจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
  การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อระงับกรณีพิพาท
  การจัดตั้งโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร
  การจัดตั้งกองกำลังทหารเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
10. การทำปฏิญญาร่วมอาเซียนและสหรัฐอเมริกา ร่วมกันต่อต้านการก่อการร้าย มีความสำคัญอย่างไร
  ลดปัญหาอาชญากรมมที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
  เป็นการร่วมมือกันตามกฏหมายว่าด้วยการส่งผุ้ร้ายข้ามแดน
  ลดปัญหาการก่อการร้ายที่เกิขึ้นในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
  เพื่อพัฒนาอาวุธที่สามารถป้องกันปัญหาการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเซียตะวันอกกเฉียงใต้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile