ไทยกับอาเซียน

,supun,supun คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประเทศที่เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียน คือประเทศใด
  จีน
  ไทย
  นิวซีแลนด์
  พม่า
2. ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่ได้ภาคยานุวัติ เป็นประเทศแรก คือประเทศใด
  จีน
  เวียดนาม
  ลาว
  ออสเตรเลีย
3. ประเทศใดอยุ่ในกลุ่อาเซียน+3
  จีน ญิ่ปุ่น เกาหลีใต้
  แคนาดา สหรัฐฯ รัสเซีย
  ไทย พม่า ลาว
  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
4. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาเซียนขยายความร่วมมือไปยังประเทศภาพนอกภูมิภาค
  เพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
  เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้า
  เพื่อให้ชาติตะวันตกเกรงกลัวอาเซียน
  เพื่อพัฒนาความสามารถของประชากรในอาเซียน
5. ประเทศจีนได้เสมอความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเรื่องใดแก่อาเซียนเป็นประเทศแรก
  เขตการค้าเสรีอาเซียน
  การต่อต้านการก่อการร้าย
  การค้ามนุษย์และยาเสพติด
  ไม่มีข้อถูก
6. ประเทศที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับอาเซียนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  เพื่อใช้เงินสุกลเดียวกัน
  เพื่อจัดตั้งกองกำลังทหาร
  เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมร่วมกัน
  เพื่อร่วมกันในด้านเศรษฐกิจและการค้า
7. ประเทศใดมีการพัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
  อินเดีย
  รัสเซีย
  ไทย
  สาธารณรัฐเกาหลี
8. ประเทศที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับอาเซียนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  เพื่อใช้เงินสุกลเดียวกัน
  เพื่อจัดตั้งกองกำลังทหาร
  เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมร่วมกัน
  เพื่อร่วมกันในด้านเศรษฐกิจและการค้า
9. ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่ได้ภาคยานุวัติ เป็นประเทศแรก คือประเทศใด
  จีน
  เวียดนาม
  ลาว
  ออสเตรเลีย
10. ประเทศใดอยุ่ในกลุ่อาเซียน+3
  จีน ญิ่ปุ่น เกาหลีใต้
  แคนาดา สหรัฐฯ รัสเซีย
  ไทย พม่า ลาว
  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile