การทำงานของคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การทำงานของคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนสำคัญกี่ขั้นตอน
  3 ขั้นตอน
  4 ขั้นตอน
  5 ขั้นตอน
  6 ขั้นตอน
2. ข้อใดกล่าวถึง หน่วยแสดงผล ได้ถูกต้อง
  ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
  แสดงข้อมูลให้ผู้ใช้รับรู้ผลการทำงานการแสดงผล
  สามารถแสดงให้รู้ถึงการมองเห็นและการได้ยินเสียง
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุด
  Harddisk
  Flash Drive
  DVD
  CD
4. เมาส์เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีหน้าที่อย่างไร
  ควบคุมการชี้ตำแหน่งบนจอภาพ
  รับข้อมูลเสียงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
  รับส่งข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์
  ข้อ ก และ ค ถูก
5. ข้อใดคือความหมายของหน่วยแสดงผล (Output Unit)
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยคำนวณและตรรกะ มาแสดงผ่านอุปกรณ์แสดงผล
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยความจำ ซึ่งผ่านการประมวลแล้วมาแสดงโดยอาศัย
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยควบคุม นำมาแสดงผล โดยผ่านอุปกรณ์แสดงผล
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยแสดงผล นำมาประมวลผล แล้วแสดงผลโดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล
6. ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล
  แป้นพิมพ์
  จอภาพ
  ลำโพง
  CPU
7. "RAM" คือ หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลและคำสั่ง เป็นหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูล และคำสั่งจากหน่วยใดที่ส่งเข้ามา
  หน่วยประมวลผล
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยความจำหลัก
8. ข้อใดไม่ใช่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยประมวลผล
  หน่วยควบคุม
9. หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่ตรงตามข้อใด
  รับโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
  รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
  รับข้อมูลและโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมประมวลผล
  รับข้อมูลและโปแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงผล
10. เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์อยู่ในหน่วยใด
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยความจำ
  หน่วยประมวลผล
  หน่วยรับข้อมูล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile