สอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่9

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. งานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมของชนชาติใดที่แสดงให้เห็นความต้องการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
  กรีก
  โรมัน
  อียิปต์
  เปอร์เซียน
2. สถานการณ์ใดเป็นผลเสียแก่ประเทศมากที่สุด
  งบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้น
  ดุลการชำระเงินขาดดุลเพิ่มขึ้น
  หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น
  ดุลการค้าขาดดุลเพิ่มขึ้น
3. ประติมากรรมหินอ่อน “ปิเอตา” แสดงฝีมือช่างชั้นเยี่ยม ในลักษณะที่แสดงให้เห็น
  อารมณ์อันนุ่มนวล อ่อนไหวและอาดูรเหมือนชีวิตจริง
  อาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและความงดงามทางสรีระของมนุษย์
  ความสำนึกผิดและความละอายต่อการทำบาป
  อารมณ์แห่งการต่อสู้ดิ้นรนให้พ้นจากภยันตราย
4. แนวความคิดเรื่อง “เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ” แพร่หลายมากในเหตุการณ์ใดต่อไปนี้
  การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในอังกฤษ ค.ศ.1688
  การปฏิวัติเพื่ออิสรภาพในสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1776
  การปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส ค.ศ.1789
  การปฏิวัติของพวกบอลเชวิคส์ในรัสเซีย ค.ศ.1917
5. ถ้าประเทศ ก. มีรายได้ประชาชาติสูงกว่าประเทศ ข. ย่อมหมายความว่า
  ประเทศ ก. ผลิตสินค้าและบริการได้มากกว่าประเทศ ข.
  ประเทศ ก. มีทรัพยากรมากกว่าประเทศ ข.
  คนในประเทศ ก. มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าคนในประเทศ ข.
  คนในประเทศ ก. มีความเป็นอยู่ดีกว่าคนในประเทศ ข.
6. หลักฐานประวัติศาสตร์ประเภทใด ให้ข้อมูลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมน้อยมาก
  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ตำนาน พงศาวดาร
  ซากกระดูกมนุษย์
  ศิลาจารึก
7. ภาษีใดต่อไปนี้ช่วยลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ของประชาชนในประเทศ
  ภาษีการค้า
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีป้าย
8. ข้อความใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  ทำให้จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น
  ทำให้มีการควบคุมจำนวนประชากร
  สังคมเมืองขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
  ชนชั้นกลางมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
9. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  ในการค้าระหว่างประเทศ ก. และประเทศ ข. ถ้าประเทศ ก. ได้ประโยชน์ในเชิงการค้า ประเทศ ข. ย่อมเสียประโยชน์
  ประเทศที่จะทำการค้าระหว่างประเทศได้ จะต้องเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
  หลักการแบ่งงานกันทำ เป็นเงื่อนไขสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ
  นโยบายการค้าเสรีเป็นนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับทุกประเทศ
10. “การศึกษาประวัติศาสตร์ เปรียบเสมือนเป็นชีวิตที่สองของมนุษย์”หมายความถึง
  มนุษย์ตายแล้วเกิดใหม่ในเชิงเปรียบเทียบ
  การเรียนรู้ประสบการณ์ของมนุษย์ต่างยุคสมัย
  มนุษย์สามารถพยากรณ์เหตุการณ์อนาคตได้
  มนุษย์สามารถจำลองอดีตขึ้นมาได้ใหม่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile