สอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่9

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  ในการค้าระหว่างประเทศ ก. และประเทศ ข. ถ้าประเทศ ก. ได้ประโยชน์ในเชิงการค้า ประเทศ ข. ย่อมเสียประโยชน์
  ประเทศที่จะทำการค้าระหว่างประเทศได้ จะต้องเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
  หลักการแบ่งงานกันทำ เป็นเงื่อนไขสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ
  นโยบายการค้าเสรีเป็นนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับทุกประเทศ
2. หน่วยงานสหประชาชาติหน่วยงานใด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
  องค์การอนามัยโลก
  สำนักเลขาธิการ
  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
  คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
3. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเข้าสู่แบบสมัยใหม่ของไทย เริ่มจากสนธิสัญญาฉบับใด และในรัชกาลใด
  เบอร์นีย์ รัชกาลที่ 3
  บาวริง รัชกาลที่ 3
  บาวริง รัชกาลที่ 4
  เบอร์นีย์ รัชกาลที่ 4
4. จีนมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมอารยธรรมของโลกหลายประการยกเว้นในเรื่องใดต่อไปนี้
  การทำปฏิทิน
  การทำกระดาษ
  การค้นพบว่าโลกกลม
  การเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม
5. พัฒนาการเขียนประวัติศาสตร์ไทย เริ่มจากลักษณะใดตามลำดับ
  พงศาวดาร ตำนาน ประวัติศาสตร์
  พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ ตำนาน
  ตำนาน ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร
  ตำนาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร์
6. แนวความคิดเรื่อง “เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ” แพร่หลายมากในเหตุการณ์ใดต่อไปนี้
  การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในอังกฤษ ค.ศ.1688
  การปฏิวัติเพื่ออิสรภาพในสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1776
  การปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส ค.ศ.1789
  การปฏิวัติของพวกบอลเชวิคส์ในรัสเซีย ค.ศ.1917
7. การเก็บภาษีอากรโดยวีการประมวลผูกขาดในสมัยรัตนโกสินทร์เนื่องจากสาเหตุสำคัญคือ
  รัฐบาลต้องการรายได้ที่แน่นอน
  การทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษ
  การทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษ
  การปฏิรูปการเงินการคลัง
8. งานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมของชนชาติใดที่แสดงให้เห็นความต้องการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
  กรีก
  โรมัน
  อียิปต์
  เปอร์เซียน
9. ลักษณะสำคัญของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการคือเรื่องใด
  การฟื้นฟูศิลปวิทยาการของพวกยิว
  การฟื้นฟูศิลปวิทยาการของพวกกรีก โรมัน
  การฟื้นฟูแนวความคิดในเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
  การฟื้นฟูแนวความคิดในเรื่องสังคมคอมมิวนิสต์สมัยโบราณ
10. ผลกระทบในด้านโครงสร้างทางสังคมที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมข้อความใดถูกต้องที่สุด
  ชนชั้นกรรมาชีพมีบทบาทน้อยลง แต่ชนชั้นกลางมีบทบาทมากขึ้น
  ชนชั้นกรรมาชีพมีบทบาทมากขึ้น แต่ชนชั้นกลางมีบทบาทน้อยลง
  ชนชั้นกลางและชนชั้นขุนนางมีบทบาทน้อยลง
  ชนชั้นกลางและชนชั้นกรรมาชีพมีบทบาทมากขึ้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile