ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3

,ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A : Is that Lisa’s truck? B : ……………………. .

  Yes, it is.
  No, it isn’t.
  It’s my truck.
  It’s Lisa’s doll.
2. A : …………………….. B : It’s Jack’s father.

  Whose is that hat?
  Whose is that plane?
  Whose is that doll?
  Whose is that ruler?
3. A : ………………………………… B : She’s Lisa’s aunt.

  Who’s she?
  Who’s he?
  What’s her name?
  What does she do?
4. Tom : This isn’t a hospital. It……….. a house.
  ’m
  ’re
  ’s
  ’d
5. A : Who’s he? B : …………………………………

  She’s Lisa’s aunt.
  He’s Jack’s father.
  He’s Sam.
  He’s Jack.
6. A : Jack’s truck is ………………. .

  small and new
  big and old
  small and old
  big and new
7. A : ……….’s Tom’s uncle. That’s…….car.
  His, he
  He, he
  His, his
  He, his
8. A : ……….’s Tom’s uncle. That’s…….car.
  His, he
  He, he
  His, his
  He, his
9. A : Whose is that hat? B : ………………………..

  It’s Sam’s.
  It’s Ginger’s.
  It’s Mrs. Wood’s.
  It’s Jack’s.
10. A : ………………………………… B : She’s Lisa’s aunt.

  Who’s she?
  Who’s he?
  What’s her name?
  What does she do?
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile