การบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ๓๖+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๔
  ๑๐๙
  ๙๑
  ๕๕
2. ๓๙+๒๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๖
  ๕๙
  ๗๔
  ๘๖
3. ๘๓+๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๙
  ๗๒
  ๑๑๓
  ๙๒
4. ๓๘+๒๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๔
  ๕๘
  ๒๘
  ๒๓
5. ๓๖+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๘๖
  ๕๖
  ๘๕
6. ๔๑+๕๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๓
  ๑๑๓
  ๙๒
  ๙๔
7. ๕๙+๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๒
  ๘๑
  ๕๙
  ๔๙
8. ๙๕+๙๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘๕
  ๙๒
  ๕๕
  ๗๔
9. ๙๒+๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๙
  ๕๕
  ๕๘
  ๑๐๖
10. ๒๘+๔๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๑
  ๙๑
  ๗๖
  ๗๗
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile