เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.5 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระไตรปิฎกที่แปลเป็นภาษาไทย มีทั้งหมดกี่เล่ม
  42 เล่ม
  43 เล่ม
  44 เล่ม
  45 เล่ม
2. เราไม่ชอบหน้าเพื่อน ถึงแม้เพื่อนจะทำดี แต่เราก็ตำหนิว่าไม่ดี แสดงว่าเรามีอคติในข้อใด
  ฉันทาคติ
  โมหาคติ
  โทสาคติ
  ภยาคติ
3. ถ้าต้องการศึกษาเกี่ยวกับศีลของพระสงฆ์ต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกหมวดใด
  พระอภิธรรมปิฎก
  พระสุตตันตปิฎก
  พระวินัยปิฎก
  พระสูตร
4. ถ้าเราอยากรักษาศีลข้อ 1 ให้สมบูรณ์ ต้องฝึกคุณธรรมข้อใดควบคู่กัน
  ความซื่อสัตย์
  ความเมตตากรุณา
  ความสำรวมในกาม
  การมีสติสัมปชัญญะ
5. สันโดษ หมายถึงข้อใด
  ความไม่อยาก
  ความไม่กระตือรือร้น
  ความไม่ยินดีในของตน
  ความรู้จักอิ่มรู้จักพอ
6. ความโกรธ ทำให้คนเป็นอย่างไร
  ลืมตัว
  ใจน้อย
  ปัญญาทึบ
  โง่เขลา
7. การทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ควรเริ่มต้นด้วยการมีคุณธรรมข้อใด
  ฉันทะ
  วิริยะ
  จิตตะ
  วิมังสา
8. ปัญญาทางธรรมทำให้เกิดผลในข้อใด
  เป็นคนที่ฉลาด
  มีความจำดีเยี่ยม
  สอบได้คะแนนมาก
  มองเห็นความจริงของชีวิต
9. “คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” มีความหมายตรงกับข้อใด
  คนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร
  คนที่มีความเพียรจะมีแต่ความสุข
  คนมีทุกข์เพราะมีงานมาก
  คนขยันจะมีความเพียร
10. “อสรพิษที่มีพิษไม่แล่น แต่พิษร้าย” เปรียบเสมือนคนโกรธประเภทใด
  โกรธง่าย หายเร็ว
  โกรธง่าย โกรธนาน
  โกรธยาก โกรธไม่นาน
  โกรธยาก โกรธนาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile