ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การอธิบายสาเหตุที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นด้วยปรากฏการณ์เรือนกระจก ข้อใดถูก
  ชั้นบรรยากาศของโลกหนาแน่นขึ้นทำให้โอโซนมากกว่าปกติ
  ชั้นบรรยากาศของโลกบางลงไม่สามารถดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตไว้ได้ตามปกติ
  ชั้นบรรยากาศของโลกบางลงทำให้ดูดกลืนรังสีอินฟราเรดไว้ได้มากกว่าปกติ
  ชั้นบรรยากาศของโลกหนาแน่นขึ้นจึงไม่สามารถส่งพลังงานความร้อนบางส่วนกลับออกไปนอกโลกใต้ตามปกติ
2. ในการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ ข้อใดผิด
  แยกก๊าซได้ก่อนของเหลว
  แยกสารที่มีจุดเดือดต่ำออกมาได้ก่อน
  แยกสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามค่าของจุดเดือดของสารนั้น
  แยกของเหลวที่มีโมเลกุลใหญ่ได้ก่อนของเหลวที่มีโมเลกุลเล็ก
3. ในทางการแพทย์ เลือกใช้ธาตุกัมมันตรังสีชนิดใดในการรักษาโรคเนื้องอกในสมองและโรคมะเร็ง ตามลำดับ
  โคบอลต์-80 ไอโอดีน-131
  คาร์บอน-14 โคบอลต์-60 การรักษาโรคเนื้องอกในสมองใช้คาร์บอน -14 ส่วนการรักษาโรคมะเร็งใช้โคบอลล์-60
  ไอโอดีน-131 คาร์บอน-14
  ทอเรียม-234 โคบอลต์-60
4. ข้อใดไม่ใช่หลักการควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
  ข. ควบคุมปริมาณของนิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่
  ค. ใช้แกรไฟต์เป็นตัวดูดนิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยา
  ง. ใช้แกรไฟต์ผสมกับแคดเมียมเป็นตัวลดความเร็วของนิวตรอน
  3
5. ในการทดลองนำไม้ขีดไฟ 1 ก้าน วางที่ระยะต่างๆ กันหน้าตัวสะท้อนแสงรูปพาราโบลา ซึ่งวางรับแสงอาทิตย์ ข้อใดผิด
  ตัวสะท้อนแสงพาราโบลาทำหน้าที่รวมความเข้มแสง
  ตำแหน่งที่หัวไม้ขีดไฟลุกไหม้ได้เร็วที่สุดจะมีความเข้มแสงมากที่สุด
  หัวไม้ขีดไฟลุกไหม้ได้เนื่องจากพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์
  หัวไม้ขีดไฟที่วางใกล้ตัวสะท้อนแสงมากที่สุดจะลุกไหม้เร็วที่สุด
6. ข้อใดถูก
  ไอโซออกเทน 1 โมเลกุล มีจำนวนคาร์บอน 8 อะตอม
  เฮปเทน 1 โมเลกุล มีจำนวนคาร์บอน 6 อะตอม
  น้ำมันเบนซินที่มีสมบัติในการเผาไหม้เหมือนกับไอโซออกเทนบริสุทธิ์ เรียกว่า มีออกเทนนัมเบอร์เป็น 0
  น้ำมันเบนซินที่มีสมบัติในการเผาไหม้เหมือนเฮปเทนบริสุทธิ์ เรียกว่า มีออกเทนนัมเบอร์เป็น 100
7. ข้อใดเป็นสมบัติของรังสีแอลฟา
  3
  ก และ ข
  ข และ ค
  ค และ ง
8. คำอธิบายเกี่ยวกับการกลั่นสลายไม้ ข้อใดผิด
  เกิดทาร์ ซึ่งเป็นสารระเหย
  เป็นการเผาไหม้ไม่ในที่จำกัดอากาศ
  ไม้จะถูกเผาไหม้หมดไป เหลือแต่เถ้าสีขาว
  เกิดผลิตภัณฑ์ของกรดแอซีติก อะซีโตน และเมธิลแอลกอฮออล์
9. ข้อใดผิด
  สารที่มีลักษณะข้นและยืดหยุ่นได้คล้ายยางที่พบในหินน้ำมัน เรียกว่า เคโรเจน
  ถ่านหินเกิดจากซากพืชและสัตว์ทับถมกับเป็นเวลานับล้านปี ภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิใต้พื้นดิน
  แหล่งถ่านหินในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ส่วนหินน้ำมันมีแห่งเดียวอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
  การใช้พลังงานจากหินน้ำมันมี 2 วิธี คือ ใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง และกลั่นเป็นน้ำมันชนิดต่างๆ
10. ในการขุดเจาะน้ำมันดิบจะพบสารใด ตามลำดับ
  น้ำมันดิบ น้ำ ก๊าซ
  น้ำ น้ำมันดิบ ก๊าซ
  ก๊าซ น้ำ น้ำมันดิบ
  ก๊าซ น้ำมันดิบ น้ำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile