แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กำหนด a*b = ab/(a-b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็ม แล้ว 4*(6*3) มีค่าเท่าไร
  -2
  -12
  24
  72
2. ผลลัพธ์ของ ∛(0.216 ) + ∛(-0.729 ) - ∛(-8/125) + √0.0025 ตรงกับข้อใด
  0.75
  0.15
  -0.65
  -0.75
3. 512 จัดเป็นเลขยกกำลังฐาน 8 และ 343 จัดเป็นเลขยกกำลังฐาน 7 ข้อใดเป็นผลบวกของ 3 เท่าของเลขชี้กำลังของฐาน 8 กับ 2 เท่าของเลขชี้กำลังฐาน 7
  15
  12
  9
  6
4. ผลลัพธ์ของ� ตรงกับข้อใด
  (2√3 + 7√2)/2
  2√5 + 8√2
  √3 + 7√2
  √5 + 8√2
5. ค.ร.น. ของ 220 และ 385 เป็นกี่เท่าของ ห.ร.ม. ของจำนวนทั้งสอง
  7
  11
  28
  55
6. จำนวนเต็มสองจำนวนคูณกันได้ -68 ถ้าจำนวนหนึ่งเป็น 17 อีกจำนวนเป็นเท่าไร
  4
  -4
  3
  -3
7. ผลลัพธ์ของ� ตรงกับข้อใด
  -5
  -6
  -7
  -8
8. รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีขนาดของมุมภายในเป็นอัตราส่วนเป็น 2 : 3 : 4 ขนาดของมุมแต่ละมุมเท่ากับกี่องศา
  20°, 60°, 100°
  40°, 60°, 80°
  20°, 40°, 120°
  30°, 70°, 80°
9. ประโยคในข้อใดเป็นจริง
  |-12| + |-9| + |21| = |-29| + |7| + |-6|
  [-(-85)] + |-17| + |39| < |-28| + |-47| + [-(-56)]
  |43| + |-34| + |-62| > [-(-74)] + |-23| + |-62|
  |-8| - |-10| + |9| = - |-17| + 2|-3| - (-4)
10. กำหนด a = -1, b = 2 และ c = 3 ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด


  -3(ab-c)
  (a+b)(a-c)
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile