แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผลลัพธ์ของ� ตรงกับข้อใด
  0
  1
  2
  3
2. ผลลัพธ์ของ� ตรงกับข้อใด
  (2√3 + 7√2)/2
  2√5 + 8√2
  √3 + 7√2
  √5 + 8√2
3. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่ามีจำนวนที่ไม่ถูกต้องกี่ข้อ���� ก. 3√(-0.000125) = -0.05���� ข. 3√(-0.343) = -0.7���� ค. รากที่สามของ 9 เป็นจำนวนตรรกยะ���� ง. รากที่สามของ 0.008a6 คือ 0.2 |a3|
  ข้อ ก. ไม่ถูกต้อง
  ข้อ ข. ไม่ถูกต้อง
  ข้อ ค. และ ง. ไม่ถูกต้อง
  ข้อ ค. และ ง. ไม่ถูกต้อง
4. ผลลัพธ์ของ ∛(0.216 ) + ∛(-0.729 ) - ∛(-8/125) + √0.0025 ตรงกับข้อใด
  0.75
  0.15
  -0.65
  -0.75
5. ลูกเสือ 3 กอง กองละ 84, 98, 126 คน ตามลำดับ แบ่งเป็นหมู่ละเท่าๆ กัน จะได้ลูกเสือมากที่สุดหมู่ละกี่คน
  6
  7
  12
  14
6. จำนวนเต็มสองจำนวนคูณกันได้ -68 ถ้าจำนวนหนึ่งเป็น 17 อีกจำนวนเป็นเท่าไร
  4
  -4
  3
  -3
7. กำหนด a = -4, b = -6 , c = 2� และ d = -1 ข้อใดถูกต้อง
  = 4
  (ac+bd)÷cd = 1
  (bc+ad) + (ab-cd) = -18
  = 1
8. กำหนด a = -1, b = 2 และ c = 3 ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด


  -3(ab-c)
  (a+b)(a-c)
9. กำหนด�√(2x-3) = 2√3 ค่าของ x ตรงกับข้อใด
  6.5
  7.5
  8.5
  9.5
10. จำนวนนับที่น้อยที่สุด ซึ่งเมื่อนำ 6, 9, 12 และ 15 ไปหารแล้วเหลือเศษ 4 เท่ากัน คือจำนวนใด
  94
  184
  364
  544
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile