แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่ามีจำนวนที่ไม่ถูกต้องกี่ข้อ���� ก. 3√(-0.000125) = -0.05���� ข. 3√(-0.343) = -0.7���� ค. รากที่สามของ 9 เป็นจำนวนตรรกยะ���� ง. รากที่สามของ 0.008a6 คือ 0.2 |a3|
  ข้อ ก. ไม่ถูกต้อง
  ข้อ ข. ไม่ถูกต้อง
  ข้อ ค. และ ง. ไม่ถูกต้อง
  ข้อ ค. และ ง. ไม่ถูกต้อง
2. กำหนด�√(2x-3) = 2√3 ค่าของ x ตรงกับข้อใด
  6.5
  7.5
  8.5
  9.5
3. ผลลัพธ์ของ� ตรงกับข้อใด
  -5
  -6
  -7
  -8
4. 512 จัดเป็นเลขยกกำลังฐาน 8 และ 343 จัดเป็นเลขยกกำลังฐาน 7 ข้อใดเป็นผลบวกของ 3 เท่าของเลขชี้กำลังของฐาน 8 กับ 2 เท่าของเลขชี้กำลังฐาน 7
  15
  12
  9
  6
5. ผลลัพธ์ของ ∛(0.216 ) + ∛(-0.729 ) - ∛(-8/125) + √0.0025 ตรงกับข้อใด
  0.75
  0.15
  -0.65
  -0.75
6. ผลลัพธ์ของ� ตรงกับข้อใด
  (2√3 + 7√2)/2
  2√5 + 8√2
  √3 + 7√2
  √5 + 8√2
7. จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 5 เหลือเศษ 4 หารด้วย 6 เหลือ 5 และหารด้วย 8 เหลือเศษ 7
  240
  140
  120
  119
8. จำนวนนับที่น้อยที่สุด ซึ่งเมื่อนำ 6, 9, 12 และ 15 ไปหารแล้วเหลือเศษ 4 เท่ากัน คือจำนวนใด
  94
  184
  364
  544
9. กำหนด a = -1, b = 2 และ c = 3 ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด


  -3(ab-c)
  (a+b)(a-c)
10. กำหนด� A = (-12) + [(-18) × (-6)]����������� B = (-14) × (71)����������� C = [261 ÷ (-9)] × 8ข้อใดเรียงลำดับค่า A, B, C จากน้อยไปมาก
  A, B, C
  B, C, A
  A, C, B
  B, A, C
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile