แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กำหนด� A = (-12) + [(-18) × (-6)]����������� B = (-14) × (71)����������� C = [261 ÷ (-9)] × 8ข้อใดเรียงลำดับค่า A, B, C จากน้อยไปมาก
  A, B, C
  B, C, A
  A, C, B
  B, A, C
2. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่ามีจำนวนที่ไม่ถูกต้องกี่ข้อ���� ก. 3√(-0.000125) = -0.05���� ข. 3√(-0.343) = -0.7���� ค. รากที่สามของ 9 เป็นจำนวนตรรกยะ���� ง. รากที่สามของ 0.008a6 คือ 0.2 |a3|
  ข้อ ก. ไม่ถูกต้อง
  ข้อ ข. ไม่ถูกต้อง
  ข้อ ค. และ ง. ไม่ถูกต้อง
  ข้อ ค. และ ง. ไม่ถูกต้อง
3. 512 จัดเป็นเลขยกกำลังฐาน 8 และ 343 จัดเป็นเลขยกกำลังฐาน 7 ข้อใดเป็นผลบวกของ 3 เท่าของเลขชี้กำลังของฐาน 8 กับ 2 เท่าของเลขชี้กำลังฐาน 7
  15
  12
  9
  6
4. กำหนด a = -4, b = -6 , c = 2� และ d = -1 ข้อใดถูกต้อง
  = 4
  (ac+bd)÷cd = 1
  (bc+ad) + (ab-cd) = -18
  = 1
5. จำนวนนับที่น้อยที่สุด ซึ่งเมื่อนำ 6, 9, 12 และ 15 ไปหารแล้วเหลือเศษ 4 เท่ากัน คือจำนวนใด
  94
  184
  364
  544
6. ข้อใดข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
  รากที่สองที่เป็นลบของ 63 คือ -3√7
  √(b2) = b เมื่อ b เป็นจำนวนจริงใดๆ
  รากที่สองของ 25/49 คือ และ
  รากที่สามของ x คือ 3√x
7. กำหนด a = -1, b = 2 และ c = 3 ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด


  -3(ab-c)
  (a+b)(a-c)
8. กำหนด a*b = ab/(a-b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็ม แล้ว 4*(6*3) มีค่าเท่าไร
  -2
  -12
  24
  72
9. ข้อใดถูกต้อง
  6.25% เขียนเป็นอัตราส่วนได้ 1 : 15
  16 เป็นร้อยละ 40 ของ 40
  8 : 25 เท่ากับ 30 %
  15% ของ 60 คิดเป็นร้อยละ 7 ของ 120
10. ผลลัพธ์ของ� ตรงกับข้อใด
  0
  1
  2
  3
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile