ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2/4

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สังคมศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ เลื หรือ 0 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็น ควรปลูกพืชชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  เงาะ มังคุด ทุเรียน
  มันสำปะหลัง ข้าว อ้อย
  สตรอว์เบอร์รี่ ลิ้นจี่ ลูกท้อ
  ยางพารา พริกไทย ส้ม
2. พื้นที่ของจังหวัดใดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมน้อยที่สุด
  จังหวัดชัยภูมิ
  จังหวัดชลบุรี
  จังหวัดระยอง
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ
  เครื่องหมาย มอก. ย่อมาจากคำว่า “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”
  เครื่องหมาย อย. เป็นเครื่องหมายที่ใช้กำกับสินค้าสำหรับการบริโภค
  เครื่องหมาย OTOP ย่อมาจากความหมายว่า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
  เครื่องหมายมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจะมีกำกับเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. จีจ้าได้รับเงินค่าขนมจากคุณแม่วันละ 20 บาท จึงเก็บออมไว้ทุกวันๆละ 5 บาท การปฏิบัติตน ของจีจ้าสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใด
  การพึ่งตนเอง
  การมีเหตุผล
  การรู้จักพอประมาณ
  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนประกอบของแผนที่
  มาตราส่วนช่วยให้รู้ระยะทางและขนาดของพื้นที่จริง
  ทิศและชื่อแผนที่เป็นส่วนประกอบของแผนที่
  พิกัดภูมิศาสตร์ ช่วยแสดงที่ตั้งของดินแดนต่างๆ ได้ชัดเจน
  สัญลักษณ์ สี เป็นสัญลักษณ์ใช้เฉพาะบอกขอบเขตพื้นที่ของประเทศต่างๆ แต่ใช้แสดงภูมิประเทศไม่ได้
6. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ
  ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
  เป็นเครื่องกำหนดราคาสินค้าและบริการได้
  เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการได้
  เป็นสื่อกลางให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน
7. ใครอนุรักษ์ป่าไม้ได้ดีที่สุด
  แก้วปลูกป่าไม้ทดแทน
  ตาลทำป้ายประกาศห้ามตัดไม้
  จอยเห็นใครทำลายป่าก็เข้าไปตักเตือน
  มดไม่เข้าไปเที่ยวในป่า
8. ถ้าในชุมชนมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีต่อกัน จะก่อให้เกิดผลอย่างไร
  เศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็ง
  ผู้คนในชุมชนรู้จักกันมากขึ้น
  ผู้คนในชุมชนจะขัดแย้งกันมากขึ้น
  เศรษฐกิจในชุมชนจะไม่ค่อยดี
9. ถ้าเรามีเงินจำกัด เราไม่ควรซื้อของในข้อใด
  อาหาร
  ของเล่น
  หนังสือเรียน
  เสื้อผ้า
10. การกระทำในข้อใดถือว่าเป็นการอนุรักษ์น้ำที่ถูกต้องที่สุด
  ใช้น้ำให้น้อยที่สุด
  ใช้น้ำเฉพาะดื่มกินเท่านั้น
  ใช้แต่น้ำที่สะอาด
  ใช้น้ำเฉพาะที่จำเป็น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile