ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2/4

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สังคมศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ เลื หรือ 0 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จีจ้าได้รับเงินค่าขนมจากคุณแม่วันละ 20 บาท จึงเก็บออมไว้ทุกวันๆละ 5 บาท การปฏิบัติตน ของจีจ้าสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใด
  การพึ่งตนเอง
  การมีเหตุผล
  การรู้จักพอประมาณ
  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน
2. ถ้าเรามีเงินจำกัด เราไม่ควรซื้อของในข้อใด
  อาหาร
  ของเล่น
  หนังสือเรียน
  เสื้อผ้า
3. การกระทำในข้อใดถือว่าเป็นการอนุรักษ์น้ำที่ถูกต้องที่สุด
  ใช้น้ำให้น้อยที่สุด
  ใช้น้ำเฉพาะดื่มกินเท่านั้น
  ใช้แต่น้ำที่สะอาด
  ใช้น้ำเฉพาะที่จำเป็น
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ
  เครื่องหมาย มอก. ย่อมาจากคำว่า “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”
  เครื่องหมาย อย. เป็นเครื่องหมายที่ใช้กำกับสินค้าสำหรับการบริโภค
  เครื่องหมาย OTOP ย่อมาจากความหมายว่า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
  เครื่องหมายมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจะมีกำกับเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
5. ใครอนุรักษ์ป่าไม้ได้ดีที่สุด
  แก้วปลูกป่าไม้ทดแทน
  ตาลทำป้ายประกาศห้ามตัดไม้
  จอยเห็นใครทำลายป่าก็เข้าไปตักเตือน
  มดไม่เข้าไปเที่ยวในป่า
6. สิ่งใดไม่สามารถบอกได้ในแผนที่จังหวัดของเรา
  ลักษณะทางภายภาพของจังหวัด
  ตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ในจังหวัด
  ระยะทางของสิ่งต่างๆ ในจังหวัด
  ความคิดเห็นของคนในจังหวัด
7. ใครปฏิบัติทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  ประยงใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่น
  เอกมลซื้อรองเท้าครั้งละ 5 คู่
  วีรภัทรรับประทานอาหารเหลือทุกครั้ง
  ดวงอนันต์ซ่อมแซมกางกางที่ขาดเพื่อใส่ต่อ
8. ในภาคใดของประเทศไทยที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมากที่สุด
  ภาคเหนือ
  ภาคอีสาน
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนประกอบของแผนที่
  มาตราส่วนช่วยให้รู้ระยะทางและขนาดของพื้นที่จริง
  ทิศและชื่อแผนที่เป็นส่วนประกอบของแผนที่
  พิกัดภูมิศาสตร์ ช่วยแสดงที่ตั้งของดินแดนต่างๆ ได้ชัดเจน
  สัญลักษณ์ สี เป็นสัญลักษณ์ใช้เฉพาะบอกขอบเขตพื้นที่ของประเทศต่างๆ แต่ใช้แสดงภูมิประเทศไม่ได้
10. ในจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็น ควรปลูกพืชชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  เงาะ มังคุด ทุเรียน
  มันสำปะหลัง ข้าว อ้อย
  สตรอว์เบอร์รี่ ลิ้นจี่ ลูกท้อ
  ยางพารา พริกไทย ส้ม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile