ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2/4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ เลื หรือ 0 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ภาพถ่ายในข้อใดไม่จัดเป็นภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์
  ภาพถ่ายภูเขา
  ภาพถ่ายน้ำตก
  ภาพถ่ายชายทะเล
  ภาพถ่ายชาวประมง
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนประกอบของแผนที่
  มาตราส่วนช่วยให้รู้ระยะทางและขนาดของพื้นที่จริง
  ทิศและชื่อแผนที่เป็นส่วนประกอบของแผนที่
  พิกัดภูมิศาสตร์ ช่วยแสดงที่ตั้งของดินแดนต่างๆ ได้ชัดเจน
  สัญลักษณ์ สี เป็นสัญลักษณ์ใช้เฉพาะบอกขอบเขตพื้นที่ของประเทศต่างๆ แต่ใช้แสดงภูมิประเทศไม่ได้
3. ใครปฏิบัติทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  ประยงใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่น
  เอกมลซื้อรองเท้าครั้งละ 5 คู่
  วีรภัทรรับประทานอาหารเหลือทุกครั้ง
  ดวงอนันต์ซ่อมแซมกางกางที่ขาดเพื่อใส่ต่อ
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ
  เครื่องหมาย มอก. ย่อมาจากคำว่า “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”
  เครื่องหมาย อย. เป็นเครื่องหมายที่ใช้กำกับสินค้าสำหรับการบริโภค
  เครื่องหมาย OTOP ย่อมาจากความหมายว่า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
  เครื่องหมายมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจะมีกำกับเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
5. จีจ้าได้รับเงินค่าขนมจากคุณแม่วันละ 20 บาท จึงเก็บออมไว้ทุกวันๆละ 5 บาท การปฏิบัติตน ของจีจ้าสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใด
  การพึ่งตนเอง
  การมีเหตุผล
  การรู้จักพอประมาณ
  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน
6. ในจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็น ควรปลูกพืชชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  เงาะ มังคุด ทุเรียน
  มันสำปะหลัง ข้าว อ้อย
  สตรอว์เบอร์รี่ ลิ้นจี่ ลูกท้อ
  ยางพารา พริกไทย ส้ม
7. ถ้าในชุมชนมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีต่อกัน จะก่อให้เกิดผลอย่างไร
  เศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็ง
  ผู้คนในชุมชนรู้จักกันมากขึ้น
  ผู้คนในชุมชนจะขัดแย้งกันมากขึ้น
  เศรษฐกิจในชุมชนจะไม่ค่อยดี
8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ
  ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
  เป็นเครื่องกำหนดราคาสินค้าและบริการได้
  เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการได้
  เป็นสื่อกลางให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน
9. การกระทำในข้อใดถือว่าเป็นการอนุรักษ์น้ำที่ถูกต้องที่สุด
  ใช้น้ำให้น้อยที่สุด
  ใช้น้ำเฉพาะดื่มกินเท่านั้น
  ใช้แต่น้ำที่สะอาด
  ใช้น้ำเฉพาะที่จำเป็น
10. การกระทำของมนุษย์ในข้อใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
  การปลูกป่า
  การตัดถนน
  การสร้างเขื่อน
  การขยายพื้นที่เพาะปลูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile