O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/6

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ เลื หรือ 0 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วัตถุที่มีการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ขณะวัตถุอยู่บนจุดสูงสุด ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  ความเร็วของวัตถุมีค่าเป็นศูนย์
  ความเร่งของวัตถุมีค่าเป็นศูนย์
  ความเร็วของวัตถุในแนวดิ่งมีค่าเป็นศูนย์
  ความเร็วของวัตถุในแนวราบมีค่าเป็นศูนย์
2. ผูกเชือกเข้ากับจุกยางแล้วเหวี่ยงให้จุกยางเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับเหนือศีรษะด้วยความเร็วคงตัว ข้อใดถูกต้อง
  จุกยางมีความเร็วคงตัว
  จุกยางมีความเร่งเป็นศูนย์
  แรงที่กระทำต่อจุกยางมีทิศเดียวกับความเร็วของจุกยาง
  แรงที่กระทำต่อจุกยางมีทิศทางพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม
3. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
  สนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์ และมีทิศทางจากประจุบวกไปประจุลบเสมอ
  วัตถุที่เป็นฉนวนจะไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่าน แต่สามารถเกิดสนามไฟฟ้าได้ถ้าถูกกระตุ้น
  ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน ถ้าอยู่ใกล้กันจะออกแรงผลักกันและเคลื่อนที่ห่างกันไปเรื่อยๆ เป็นระยะ อนันต์
  ถ้านำวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าวางคั่นกลางระหว่างประจุบวกกับประจุลบ วัตถุนั้นจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อสนามไฟฟ้าของประจุบวกและประจุลบ
4. คลื่นกลตามยาวและคลื่นกลตามขวางถูกนิยามขึ้นโดยดูจากปัจจัยใดเป็นหลัก
  ความยาวคลื่น
  ประเภทของแหล่งกำเนิด
  ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
  ทิศทางการสั่นของอนุภาคตัวกลาง
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
  แขวนลูกตุ้มด้วยเชือกในแนวดิ่งแล้วผลักลูกตุ้มให้แกว่งเป็นวงกลมแนวดิ่ง
  แขวนลูกตุ้มด้วยเชือกในแนวดิ่ง ดึงลูกตุ้มออกมาจนเชือกทำมุมกับแนวดิ่งเล็กน้อยแล้วปล่อยมือ
  ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวดิ่ง ตรึงอีกด้านของสปริงไว้ ดึงวัตถุให้สปริงยืดออกเล็กน้อยแล้วปล่อยมือ
  ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวระดับ ตรึงอีกด้านของสปริงไว้ ดึงวัตถุให้สปริงยืดออกเล็กน้อย แล้วปล่อยมือ
6. แรงระหว่างอนุภาคซึ่งอยู่ภายในนิวเคลียร์จะประกอบด้วยแรงใดบ้าง
  แรงนิวเคลียร์เท่านั้น
  แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้า
  แรงนิวเคลียร์และแรงดึงดูดระหว่างมวล
  แรงนิวเคลียร์ แรงไฟฟ้า และแรงดึงดูดระหว่างมวล
7. รถยนต์ A เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งโดยความเร็วเพิ่มขึ้น 2 เมตร/วินาที ทุก 1 วินาที เมื่อสิ้นวินาทีที่ 5 รถยนต์จะมีความเร็วเท่าไร
  5 เมตร/วินาที
  10 เมตร/วินาที
  15 เมตร/วินาที
  20 เมตร/วินาที
8. ผูกวัตถุด้วยเชือกแล้วเหวี่ยงให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระนาบดิ่ง ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งสูงสุดของวงกลม แรงชนิดใดต่อไปนี้ที่ทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลาง
  แรงตึงเชือก
  น้ำหนักวัตถุ
  แรงตึงเชือกกับน้ำหนักของวัตถุ
  ตำแหน่งนั้นแรงสู่ศูนย์กลางเป็นศูนย์
9. ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับคาบของลูกตุ้มอย่างง่าย
  ไม่ขึ้นอยู่กับความยาวเชือก
  ไม่ขึ้นอยู่กับมวลของลูกตุ้ม
  ไม่ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของโลก
  มีคาบเท่าเดิมถ้าแกว่งบนดวงจันทร์
10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นตามยาว
  เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของตัวกลาง
  เป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
  เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสั่นได้หลายแนว
  เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile