ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย

,www.ebook.mtk.ac.th/.../576BZ_,กฎหมาย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นายดำอายุ 21 ปี น.ส.แดงอายุ 21 ปี ตกลงจะหมั้นกัน โดยนายดำตกลงว่าจะมอบเงินให้จำนวน 5 ล้านบาท อีกทั้งจะมอบรถยนต์ 1 คันและสร้อยคอทองคำอีก 3 เส้น ปรากฏว่าก่อนหน้าวันหมั้น 1 วัน นายดำได้นำเงินจำนวน 5 ล้านบาทมามอบไว้ให้ น.ส.แดงก่อน ครั้นถึงวันหมั้นนายดำนำรถยนต์มามอบให้น.ส.แดง ส่วนสร้อยคอทองคำ 3 เส้น นายดำมอบให้ในวันถัดจากวันหมั้น เช่นนี้ของหมั้นคือ
  เงินจำนวน 5 ล้านบาทและรถยนต์
  รถยนต์เท่านั้น
  สร้อยคอทองคำ 3 เส้นเท่านั้น
  เงินจำนวน 5 ล้านบาทเท่านั้น
2. การหมั้นที่เกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายย่อม
  ไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้
  ตกลงให้มีเบี้ยปรับได้หากไม่มีการสมรสเกิดขึ้น
  ให้ถือว่าของหมั้นนั้นเป็นสินสมรสของชายหญิงคู่หมั้น
  ไม่จำเป็นต้องมีของหมั้นแต่อย่างใด
3. กฎหมายกับจารีตประเพณีต่างกันตรงที่
  ครอบคลุมการดำรงชีวิตของมนุษย์
  ใช้ได้ทั่วประเทศ
  กำหนดความประพฤติ
  ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ
4. การหมั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อ
  ชายหรือหญิงต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์
  ชายและหญิงต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์
  ชายหรือหญิงต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์
  ชายและหญิงต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์
5. Civil Law เป็นรูปแบบหนึ่งของกฎหมาย
  ลายลักษณ์อักษร
  จารีตประเพณี
  พิเศษ
  กฎหมายเฉพาะ
6. นิติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยการแสดงเจตนาออกมาไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ในใจโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งรู้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจ มีผลในกฎหมายประการใด
  สมบูรณ์
  โมฆียะ
  โมฆะ
  ใช้บังคับมิได้
7. ผู้ที่กล่าวว่า “กฎหมายคือข้อบังคับของรัฐซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย์ ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ” คือ
  ดีโมสเทนเนส
  กรมหลวงราชบุรีฯ
  จอห์น เซลมอน
  ดร.หยุด แสงอุทัย
8. กฎหมายคอมมอนลอว์มีใช้ในประเทศใด
  ไทย
  ญี่ปุ่น
  อิตาลี
  อเมริกา
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดของกฎหมาย
  ใช้ได้เสมอไป
  ใช้ได้ทั่วไป
  ต้องมาจากรัฐาธิปัตย์
  ต้องปฏิบัติตาม
10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
  การหมั้นที่กระทำโดยชายหญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หากมิได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของชายหญิงนั้นจะทำให้การหมั้นนั้นเป็นโมฆียะ
  การหมั้นที่กระทำโดยชายอายุ 18 ปี และหญิงอายุ 16 ปี หากมิได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของหญิง จะทำให้การหมั้นเป็นโมฆียะ
  การหมั้นที่กระทำโดยชายอายุ 18 ปี และหญิงอายุ 18 ปี การหมั้นนี้หากมิได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของชายหญิงนั้น จะทำให้การหมั้นเป็นโมฆียะ
  การหมั้นที่กระทำโดยชายอายุ 21 ปี และหญิงอายุ 19 ปี มิจำเป็นต้องรับความยินยอมจากบิดามารดาของหญิง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile