หินในท้องถิ่น

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  หินตะกอนเกิดจากการผุพังของหินอัคนี
  หินแปรเกิดจากหินตะกอนสลายตัวและผุพัง
  หินอัคนีเกิดจากหินตะกอนสลายตัวและผุพัง
  หินอัคนีและหินตะกอนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหินแปรได้
2. การสึกกร่อน พัดพา ทับถม จะเกิดขึ้นในหินชนิดใดง่ายที่สุด
  หินไนส์
  หินบะซอลต์
  หินทราย
  หินชนวน
3. ในการจำแนกหินออกเป็นประเภทต่างๆ นิยมใช้เกณฑ์อะไร
  สี
  มวล
  ลักษณะการเกิด
  ความหนาแน่น
4. หินหนืดที่อยู่ภายในเปลือกโลก เรียกว่าอะไร
  ลาวา
  แมกมา
  หินภูเขาไฟเหลว
  หินหลอมเหลว
5. เนื้อหินที่เกิดจากหินหนืดแทรกตัวพ้นออกมาภายนอกผิวโลกมีลักษณะอย่างไร
  เนื้อละเอียด ไม่มีผลึก
  เนื้อละเอียด มีผลึก
  เนื้อหยาบ ไม่มีผลึก
  เนื้อหยาบ มีผลึก
6. ถ้านำหินมาเปรียบเทียบโดยหามวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของหิน เป็นการจำแนกหินตามเกณฑ์ในข้อใด
  มวล
  ความหนาแน่น
  ชนิด
  น้ำหนัก
7. เพราะเหตุใดเราต้องศึกษาเรื่องของหิน
  เพื่อให้ทราบอายุของหิน
  เพื่อให้รู้ถึงซากสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น
  เพื่อให้ทราบสภาพภูมิประเทศของแหล่งที่อาศัยอยู่
  ถูกทุกข้อ
8. เกิดจากการทับถม อัดแน่นจึงแข็งกว่าหินแปร��������������� �2.� เกิดจากการผุพังของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร��������������� �3.� เกิดเฉพาะในแหล่งน้ำ เพราะเป็นบริเวณที่มีการตกตะกอน��������������� �จากข้อความข้างบนนี้ ข้อใดบ้างที่เป็นสมบัติของหินตะกอน
  1,3
  1, 2
  2, 3
  1, 2, 3
9. หินในข้อใดนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องที่สุด
  หินชนวน – ทำตุ๊กตา
  หินไนส์ – ทำครก
  หินทราย – ทำถนน
  หินปูน - ทำครก
10. หินในสถานที่ใดที่มีการชะล้างพังทลายของหินมากที่สุด
  ตามท้องนา
  ริมฝั่งแม่น้ำ
  บนภูเขา
  ตามชายทะเล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile