วิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล รหัสวิชา 30204-2006

,จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว,การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดมากที่สุด
  ทำให้เรียนหนังสือได้สนุกยิ่งขึ้น
  ค้นคว้าหาความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น
  ได้รับความสนุกจากการเล่นเกม
  ทำให้ทำการบ้านได้ง่าย
2. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง
  ข้อมูล ->การประมวลผล ->สารสนเทศ
  สารสนเทศ ->ข้อมูล ->การประมวลผล
  สารสนเทศ ->การประมวลผล ->ข้อมูล
  การประมวลผล ->ข้อมูล ->สารสนเทศ
3. นักเรียนคิดว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศใดมากที่สุด
  การแสดงผล
  การประมวลผล
  การสื่อสารและเครือข่าย
  การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
4. นักเรียนคิดว่าข้อใดหมายถึงเทคโนโลยีสื่อประสม
  การใช้เทคโนโลยีพร้อมกันหลายคน
  การนำเสนอข้อมูลหลายรูปแบบพร้อมกัน
  การนำเสนอข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
5. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไร
  ช่วยลดจำนวนพนักงานลง
  ช่วยเพิ่มเวลาในการทำงานให้มากขึ้น
  ช่วยให้ทำงานได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น
  ช่วยให้ประหยัดทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม
6. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่เป็นภัยในการเข้าถึงระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
  สปายแวร์
  ซอฟต์แวร์
  สนิฟเฟอร์ (Sniffer)
  ฟิชชิ่ง (Phishing)
7. จากผลการสำรวจการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานจากสถานที่ใดมากที่สุด
  ที่บ้าน/ที่พักอาศัย
  ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
  ในสถานศึกษา
  ที่ทำงาน
8. ต้นกล้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อใช้งานเสร็จในห้องสมุด ต้นกล้ามีความ
  ความรับผิดชอบต่อตนเอง
  ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน
  ความรับผิดชอบต่อชุมชน
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดไม่ใช่การประมวลผลข้อมูล
  ปิ๋มเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากสองที่์
  ป้อมแจกแจงข้อมูลเรื่องประวัตินักเรียน
  แป๋วสรุปผลข้อมูลเรื่องวิชาที่นักเรียนชอบเรียน
  ปูสัมภาษณ์เพื่อนๆ เรื่องการเดินทางมาโรงเรียน
10. ใครใดคือ ?พลเมืองดิจิทัล?
  เอเล่นเฟสบุ๊คเป็นประจำ
  บีดู youtube ทุกวัน
  ซีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัลเป็นประจำได้อย่างปลอดภัย
  ดีมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสร้างแชร์เพจต่างๆได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile