กฎหมายในชีวิตประจำวัน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ� คือ� อำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของใคร
  ประมุข
  นายกรัฐมนตรี
  ประชาชน
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2. ข้อใดแสดงถึงความมีเสรีภาพของคนไทย
  การต้องเกณฑ์ทหาร
  การนับถือศาสนา
  การทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  การไปใช้สิทธฺิ์เลือกตั้ง
3. ในปี พ.ศ. ใดที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์� มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรก
  พ.ศ. 2536
  พ.ศ. 2537
  พ.ศ. 2538
  พ.ศ. 2539
4. สิ่งสำคัญในการปกครองรองระบอบประชาธิปไดย� คืออะไร
  การยอมรับเสียงข้างมาก
  การได้แสดงความคิดเห็น
  การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำ
  การอยู่ร่วมกันในสังคม
5. ข้อใดคือสิ่งที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกัน
  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  การคำนึงถึงความเท่าเทียมกัน
  การเป็นผู้นำ
  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
6. ข้อใดแสดงความเป็นประชาธิปไตย
  ทุกคนเป็นผู้ตามที่ดี
  ทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
  ทุกคนมีเสรีภาพตามขอบเขตของกฎหมาย
  ทุกคนทำตามความต้องการของตนเอง
7. ชายไทยมีหน้าที่ใดต้องปฏิบัติเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
  ป้องกันประเทศ
  เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
  รับผิดชอบครอบครัว
  เป็นทหารกองเกิน
8. กฎหมายที่สำคัญที่สุดของประเทศคืออะไร
  รัฐธรรมนูญ
  กฎหมายแพ่ง
  กฎหมายอาญา
  พระราชบัญญัติต่างๆ
9. หลักของประชาธิปไตย� ประมุขของประเทศควรเป็นบุคคลใด
  นายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดี
  พระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดี
  พระมหากษัตริย์หรือนายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาหรือนายกรัฐมนตรี
10. ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติข้อใด
  มึความอดทน
  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดี
  ฉลาด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile