กฎหมายในชีวิตประจำวัน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สิ่งสำคัญในการปกครองรองระบอบประชาธิปไดย� คืออะไร
  การยอมรับเสียงข้างมาก
  การได้แสดงความคิดเห็น
  การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำ
  การอยู่ร่วมกันในสังคม
2. หลักของประชาธิปไตย� ประมุขของประเทศควรเป็นบุคคลใด
  นายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดี
  พระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดี
  พระมหากษัตริย์หรือนายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาหรือนายกรัฐมนตรี
3. ข้อใดแสดงถึงความมีเสรีภาพของคนไทย
  การต้องเกณฑ์ทหาร
  การนับถือศาสนา
  การทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  การไปใช้สิทธฺิ์เลือกตั้ง
4. กฎหมายที่สำคัญที่สุดของประเทศคืออะไร
  รัฐธรรมนูญ
  กฎหมายแพ่ง
  กฎหมายอาญา
  พระราชบัญญัติต่างๆ
5. ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติข้อใด
  มึความอดทน
  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดี
  ฉลาด
6. ในปี พ.ศ. ใดที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์� มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรก
  พ.ศ. 2536
  พ.ศ. 2537
  พ.ศ. 2538
  พ.ศ. 2539
7. อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ� คือ� อำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของใคร
  ประมุข
  นายกรัฐมนตรี
  ประชาชน
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
8. ชายไทยมีหน้าที่ใดต้องปฏิบัติเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
  ป้องกันประเทศ
  เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
  รับผิดชอบครอบครัว
  เป็นทหารกองเกิน
9. ข้อใดคือสิ่งที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกัน
  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  การคำนึงถึงความเท่าเทียมกัน
  การเป็นผู้นำ
  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
10. ข้อใดแสดงความเป็นประชาธิปไตย
  ทุกคนเป็นผู้ตามที่ดี
  ทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
  ทุกคนมีเสรีภาพตามขอบเขตของกฎหมาย
  ทุกคนทำตามความต้องการของตนเอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile