วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่18

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปัจจัยในข้อใดต่อไปนี้มีผลต่อการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัยมากที่สุด
  ผู้นำแตกความสามัคคี
  เกิดกรณีพิพาทกับล้านนา
  เส้นทางการค้าถูกตัดขาด
  หัวเมืองตั้งตนเป็นอิสระ
2. การสร้างสัมพันธไมตรีกับจีนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุโขทัยหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
  วิธีการติดต่อค้าขาย
  รูปแบบทางการปกครอง
  เทคนิคการทำเครื่องปั้นดินเผา
  ซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเสียภาษี
3. อาณาจักรสุโขทัยหลังสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีรูปแบบการปกครองเป็นแบบใด
  ธรรมราชา สมมติเทพ
  ปิตุลาธิปไตย ธรรมราชา
  ปิตุลาธิปไตย สมมติเทพ
  ปิตุลาธิปไตย ประชาธิปไตย
4. การค้าในระบบรัฐบรรณาการในสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไร
  สินค้าที่สุโขทัยส่งไปขาย ส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้เป็นเครื่องบรรณาการ
  สุโขทัยเป็นประเทศราชที่พ่อค้าจีนสามารถเข้ามาค้าขายได้อย่างเสรี
  สุโขทัยจะส่งคณะทูตพร้อมเครื่องบรรณาการไปถวายแก่จักรพรรดิจีน
  คณะทูตของสุโขทัยพร้อมกับเมืองประเทศราช ต้องส่งสินค้ามีค่าให้แก่จีน
5. บุคคลใดคือผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
  พ่อขุนผาเมือง
  พ่อขุนบานเมือง
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
6. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยและล้านนาเริ่มห่างเหินกันคืออะไร
  ล้านนาปิดพรมแดนด้านสุโขทัย
  การแย่งชิงผลประโยชน์ทางการค้า
  อยุธยาเกลี้ยกล่อมให้ล้านนาตีตนออกห่าง
  สุโขทัยหวาดระแวงว่าล้านนาจะเป็นศัตรูในภายหลัง
7. อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
  ผู้นำมีความสามารถ
  ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการค้า
  มีอาณาจักรขอม มอญ ให้การสนับสนุน
  มีระบบการชลประทานที่ดี ช่วยในการเพาะปลูก
8. ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีหน้าที่ปกครอง "เมืองลูกหลวง"
  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งเจ้านายพื้นเมืองปกครอง
  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งเจ้านายออกไปปกครอง
  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งสมุหนายกออกไปปกครอง
  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งสมุหพระกลาโหมไปปกครอง
9. ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับนครศรีธรรมราชจะเกี่ยวกับด้านใดเด่นชัดมากที่สุด
  การเมือง เศรษฐกิจ
  การเมือง วัฒนธรรม
  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
  วรรณกรรม นาฏศิลป์
10. วิธีการใดต่อไปนี้ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงใช้ในการแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกของอาณาจักรสุโขทัย
  ประกันราคาผลผลิต
  แจกพันธุ์ข้าวแก่ราษฎร
  จัดสร้างทำนบกักเก็บน้ำ
  ให้ราษฎรย้ายไปทำนาในที่ลุ่ม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile