คำราชาศัพท์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระเจ้าพี่ยาเธอหมายถึงใคร
  พระองค์เจ้าที่เป็นน้องชายของพระเจ้าแผ่นดิน
  พระองค์เจ้าที่เป็นลูกชายของพระเจ้าแผ่นดิน
  พระองค์เจ้าที่เป็นลูกชายของราชินี
  พระองค์เจ้าที่เป็นพี่ชายของพระเจ้าแผ่นดิน
2. ทรง จะใช้นำหน้าคำกริยาที่มีนามราชาศัพท์ต่อท้ายไม่ได้ตัวอย่างคำว่าอะไร
  พระมหากรุณา
  พระกรุณา
  พระประชวร
  ประทับ
3. การใช้คำพระบรมใช้สำหรับบุคคลใดเท่านั้น
  พระมหากษัตริย์เท่านั้น
  พระองค์เจ้าที่เป็นลูกชายของพระเจ้าแผ่นดิน
  พระชนนี
  พระองค์เจ้าที่เป็นพี่ชายของพระเจ้าแผ่นดิน
4. คำใดต่อไปนี้ใช้เป็นคำราชาศัพท์ที่ผิด
  พระยอด
  พระกราม
  พระเต้า
  ทรงรากขวัญ
5. คำใดต่อไปนี้ใช้เป็นคำราชาศัพท์ที่ผิด
  พระยอด
  พระกราม
  พระเต้า
  ทรงรากขวัญ
6. การใช้คำพระบรมใช้สำหรับบุคคลใดเท่านั้น
  พระมหากษัตริย์เท่านั้น
  พระองค์เจ้าที่เป็นลูกชายของพระเจ้าแผ่นดิน
  พระชนนี
  พระองค์เจ้าที่เป็นพี่ชายของพระเจ้าแผ่นดิน
7. คำว่าทรงยืนใช้สำหรับใคร
  ใช้สำหรับพระราชวงศ์
  ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน
  ใช้สำหรับพระสงฆ์
  ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์
8. คำว่าทรงยืนใช้สำหรับใคร
  ใช้สำหรับพระราชวงศ์
  ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน
  ใช้สำหรับพระสงฆ์
  ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์
9. คำใดต่อไปนี้ใช้คำนำหน้าผิด
  พระแท่น
  ทรงแส้
  ทรงพ่วงพี
  ทรงคม
10. พระเจ้าพี่ยาเธอหมายถึงใคร
  พระองค์เจ้าที่เป็นน้องชายของพระเจ้าแผ่นดิน
  พระองค์เจ้าที่เป็นลูกชายของพระเจ้าแผ่นดิน
  พระองค์เจ้าที่เป็นลูกชายของราชินี
  พระองค์เจ้าที่เป็นพี่ชายของพระเจ้าแผ่นดิน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile