ภาษาอังกฤษ บอกจำนวน ปริมาณ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. How ___________ books are there on the shelf?
  much
  were
  do
  many
2. There _______a lot of _________ on the road.
  is / car
  is / cars
  cars
  are / cars
3. She puts __________ cream in her coffee.
  a few
  a little
  little
  any
4. A: When did you see nick?B: ____________ days ago.
  little
  a few
  a little
  a lot of
5. There is __________ sugar in the jar.
  any
  few
  some
  a few
6. She doesn’t have _______________ friends.
  much
  a little
  any
  some
7. Only ___________ students go to the birthday party.
  A Little
  Little
  A few
  How
8. Do you know ____________ good hotels in Phuket?
  some
  any
  few
  1 and 2
9. There ___________ a lot of ____________ on the table.
  is / fruits
  are / fruits
  are / fruit
  - / fruit
10. There are _______________ in the boat.
  many girl
  much girl
  much girls
  many girls
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile