ภาษาอังกฤษ บอกจำนวน ปริมาณ

,ภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. There is __________ water in the glass.
  few
  a few
  a little
  any
2. A: When did you see nick?B: ____________ days ago.
  little
  a few
  a little
  a lot of
3. How ___________ books are there on the shelf?
  much
  were
  do
  many
4. There are _______________ in the boat.
  many girl
  much girl
  much girls
  many girls
5. There _______a lot of _________ on the road.
  is / car
  is / cars
  cars
  are / cars
6. How __________ money have you got?
  many
  much
  do
  did
7. There is __________ sugar in the jar.
  any
  few
  some
  a few
8. There ___________ a lot of ____________ on the table.
  is / fruits
  are / fruits
  are / fruit
  - / fruit
9. A: How _________ milk is there in the bottle?B: There is __________ milk in the bottle.
  much / a lot of
  many / a lot of
  many / a few
  much / a few
10. Only ___________ students go to the birthday party.
  A Little
  Little
  A few
  How
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile