แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อจำกัดสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์สากลคืออะไร
  มีหลักฐานจำนวนมาก
  หลักฐานอยู่ที่ต่างประเทศ
  ขาดเพื่อนร่วมศึกษาด้วยกัน
  ศึกษายากเพราะมีความรู้น้อย
2. เหตุการณ์ 11 กันยายน เป็นตัวอย่างหนึ่งของการก่อการร้ายที่มีจุดประสงค์ใด
  เรียกค่าคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา
  ต่อต้านการใช้อำนาจของสหรัฐอเมริกา
  ต้องการทำสงครามศาสนากับสหรัฐอเมริกา
  ตอบโต้ที่สหรัฐอเมริกาปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย
3. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทางประวัติศาสตร์
  ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม
  ได้องค์ความรู้ใหม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่น
  ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์
  ประเมินคุณค่าของข้อมูลเดิมว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่
4. ข้อใดคือวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่มีประสิทธิภาพที่สุด
  ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่น
  ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
  ติดตั้งกระจกเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์กลับไป
  เปิดเครื่องทำความเย็นเพื่อคลายความร้อนให้โลก
5. ข้อใดคือการจำแนกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ตามหน้าที่การใช้งานที่ถูกต้อง
  รวบรวมข้อมูล ให้ข้อมูล
  ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
  สังเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล
6. เริ่มสมัยอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893 ตรงกับการเกิดเหตุการณ์ใดในยุโรป
  การสำรวจทางทะเล
  การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
  โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา
  การสิ้นสุดจักรวรรดิโรมันตะวันตก
7. แม้ว่าความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากมายแต่มีประโยชน์ในเรื่องใด
  ช่วยลดประชากรโลก
  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ
  ทำลายอารยธรรมเก่าๆ ที่ล้าสมัย
  เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
8. เพราะเหตุใดนักประวัติศาสตร์มักตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันแตกต่างกัน
  มีความเชื่อต่างกัน
  มีความสนใจต่างกัน
  มีจุดประสงค์ที่ต่างกัน
  มีความรู้ความสามารถต่างกัน
9. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิยมใช้รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งมาจัดทำแผนที่คืออะไร
  ความชัดเจน
  ความสวยงาม
  มาตราส่วนคงที่
  สีและรูปร่างต่างๆ
10. ความนิยมงานศิลปะปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับหน้าบันโบสถ์วิหารในสมัยอยุธยาสะท้อนคติความเชื่อในเรื่องใด
  ความเชื่อเรื่องภพ-ภูมิต่างๆ
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ
  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีอิทธิพลเหนือพระพุทธศาสนา
  พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เหนือเมืองประเทศราชทั้งปวง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile