แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมัยประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเริ่มที่แหล่งอารยธรรมใด
  อารยธรรมกรีก
  อารยธรรมโรมัน
  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส
2. แม้ว่าความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากมายแต่มีประโยชน์ในเรื่องใด
  ช่วยลดประชากรโลก
  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ
  ทำลายอารยธรรมเก่าๆ ที่ล้าสมัย
  เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
3. บุคคลในข้อใดน่าจะเป็นผู้ใช้แผนที่ได้อย่างชำนาญที่สุด
  โป้งมีความรู้เรื่องแผนที่เป็นอย่างดี
  กลางรวบรวมแผนที่เฉพาะเรื่องไว้อย่างหลากหลาย
  นางสอบได้คะแนนสูงสุดในเรื่องแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
  ก้อยใช้แผนที่ในการดำเนินชีวิตและการศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้อยู่เสมอ
4. เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางอารยธรรมชิ้นสำคัญของโลก
  เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
  มีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งช่วยลดจำนวนผู้เป็นภัยต่อสังคม
  เป็นเครื่องแสดงว่าอำนาจรัฐเข้มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้แล้ว
  เป็นแบบอย่างของความพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง
5. ข้อจำกัดสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์สากลคืออะไร
  มีหลักฐานจำนวนมาก
  หลักฐานอยู่ที่ต่างประเทศ
  ขาดเพื่อนร่วมศึกษาด้วยกัน
  ศึกษายากเพราะมีความรู้น้อย
6. ข้อใดคือการจำแนกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ตามหน้าที่การใช้งานที่ถูกต้อง
  รวบรวมข้อมูล ให้ข้อมูล
  ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
  สังเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล
7. เหตุการณ์ 11 กันยายน เป็นตัวอย่างหนึ่งของการก่อการร้ายที่มีจุดประสงค์ใด
  เรียกค่าคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกา
  ต่อต้านการใช้อำนาจของสหรัฐอเมริกา
  ต้องการทำสงครามศาสนากับสหรัฐอเมริกา
  ตอบโต้ที่สหรัฐอเมริกาปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย
8. สิ่งก่อสร้างของอารยธรรมโรมันให้ความสำคัญต่อเรื่องใด
  ความสวยงาม
  ประโยชน์ใช้สอย
  ความเชื่อทางศาสนา
  ใช้วัสดุที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
9. ข้อใด ไม่ใช่ แนวโน้มของสถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
  เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน
  การก่อการร้ายจะมีมากขึ้น
  ค่าครองชีพของมนุษย์จะสูงขึ้น
  เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงบ่อยครั้งขึ้น
10. เริ่มสมัยอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893 ตรงกับการเกิดเหตุการณ์ใดในยุโรป
  การสำรวจทางทะเล
  การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
  โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา
  การสิ้นสุดจักรวรรดิโรมันตะวันตก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile