แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทางประวัติศาสตร์
  ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าเดิม
  ได้องค์ความรู้ใหม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนคนอื่น
  ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์
  ประเมินคุณค่าของข้อมูลเดิมว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่
2. สิ่งก่อสร้างของอารยธรรมโรมันให้ความสำคัญต่อเรื่องใด
  ความสวยงาม
  ประโยชน์ใช้สอย
  ความเชื่อทางศาสนา
  ใช้วัสดุที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
3. ข้อจำกัดสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์สากลคืออะไร
  มีหลักฐานจำนวนมาก
  หลักฐานอยู่ที่ต่างประเทศ
  ขาดเพื่อนร่วมศึกษาด้วยกัน
  ศึกษายากเพราะมีความรู้น้อย
4. ข้อใดคือปัญหาความร่วมมือในอาเซียน
  แข่งขันกันพัฒนา
  นับถือศาสนาต่างกัน
  เป็นศัตรูกันมาก่อน
  มีระบอบการปกครองต่างกัน
5. ศักราชแบบใดที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
  จุลศักราช
  พุทธศักราช
  คริสต์ศักราช
  ฮิจเราะห์ศักราช
6. สาเหตุสำคัญที่ทำให้อารยธรรมอียิปต์พัฒนาอย่างมีเอกภาพคือข้อใด
  มีการนับถือเทพเจ้าองค์เดียว
  ยึดถืออารยธรรมเดิมตามบรรพบุรุษ
  ไม่มีชนชาติอื่นมาปะปนในอาณาจักร
  มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ป้องกันการรุกรานจากภายนอก
7. “...ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยา และกรุงเทพฯ แล้วประเทศไทยก็คงไม่มีความหมาย...” พระราชดำรัสดังกล่าวส่งเสริมแนวคิดในเรื่องใด
  ความเป็นมาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ไทย
  การมีจิตสำนึกรักชาติจากการศึกษาประวัติศาสตร์
  ความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับความเป็นชาติ
  การมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของรัฐไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
8. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในเรื่องใดส่งผลให้เกิดโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน
  การสื่อสาร
  การผลิตสินค้า
  การคมนาคม
  การบริโภคสินค้า
9. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิยมใช้รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งมาจัดทำแผนที่คืออะไร
  ความชัดเจน
  ความสวยงาม
  มาตราส่วนคงที่
  สีและรูปร่างต่างๆ
10. แม้ว่าความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากมายแต่มีประโยชน์ในเรื่องใด
  ช่วยลดประชากรโลก
  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาการ
  ทำลายอารยธรรมเก่าๆ ที่ล้าสมัย
  เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile