O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/6

,https://pakornkrits.wordpress.com/tag/ข้อสอบ-onet-56-พร้อมเฉลย,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โครงสร้างของโลกส่วนใดมีความหนามากที่สุด
  เนื้อโลก
  แก่นโลก
  เปลือกโลกชั้นใน
  เปลือกโลกชั้นนอก
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  อุณหภูมิที่สูงขึ้น จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็ว
  การเพิ่มพื้นที่ผิวของสาร จะช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดช้าลง
  สารตั้งต้นที่มีความเข้มข้นมาก จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้อย่างรวดเร็ว
  สมบัติของสารตั้งต้นที่เป็นสารไวไฟ จะทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดได้เร็วขึ้น
3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโลก
  โลกมีลักษณะเป็นทรงกลมแป้นคล้ายลูกมะนาว ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันทั้งโลก
  โลกประกอบด้วยเปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก ซึ่งเนื้อโลกจะมีความเย็นมากกว่าแก่นโลก
  โลกเกิดขึ้น เมื่อ 4,600 ล้านปีก่อน โดยในช่วงแรกจะยังไม่มีสิ่งมีชีวิต ซึ่งมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ0.003 ล้านปีก่อน
  โลกถูกแบ่งโครงสร้างจากชั้นบรรยากาศสู่แก่นโลก ได้แก่ เปลือกโลก เนื้อโลกชั้นนอก เนื้อโลกชั้นใน แก่นโลกชั้นนอก และแก่นโลกชั้นในตามลำดับ
4. การแยกสารบริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีอาศัยหลักการใด
  ความแตกต่างของการถูกดูดซับ
  ความแตกต่างของสารในการละลาย
  ความแตกต่างของสารที่ใช้เป็นตัวทำละลาย
  ความแตกต่างของสารในการละลายและการถูกดูดซับ
5. แรง F1 มีขนาด 6 นิวตัน และแรง F2 มีขนาด 3 นิวตัน แรงลัพธ์ของแรงทั้งสองมีขนาด 9 นิวตัน แสดงว่าทั้งสองมีทิศทางอย่างไร
  มีทิศตั้งฉากกัน
  มีทิศตรงข้ามกัน
  มีทิศไปทางเดียวกัน
  แรง F1 มีทิศขึ้น ส่วนแรง F2 มีทิศลง
6. ภาพที่ตกบนจอตาของมนุษย์เป็นภาพที่มีลักษณะอย่างไร
  ภาพจริงหัวตั้ง
  ภาพจริงหัวกลับ
  ภาพเสมือนหัวตั้ง
  ภาพเสมือนหัวกลับ
7. การสะท้อนกลับหมดจะสามารถเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางตามข้อใด
  จากน้ำไปแก้ว
  จากแก้วไปน้ำ
  จากอากาศไปน้ำ
  จากอากาศไปแก้ว
8. แรงเป็นปริมาณที่มีลักษณะตามข้อใด
  มีแต่ขนาด
  มีแต่ทิศทาง
  มีทั้งขนาดและทิศทาง
  มีขนาดในบางทิศทางเท่านั้น
9. ดินชั้นบนและดินชั้นล่างมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
  ดินชั้นบนมีสีจางกว่าดินชั้นล่าง
  ดินชั้นบนมีสีคล้ำกว่าดินชั้นล่าง
  ดินชั้นบนมีความพรุนน้อยกว่าดินชั้นล่าง
  ดินชั้นบนมีขนาดเม็ดดินใหญ่กว่าดินชั้นล่าง
10. สารที่เหมาะสมจะนำมาแยกโดยการกลั่นแบบไอน้ำ ควรมีสมบัติตามข้อใด
  ไม่ละลายน้ำ จุดเดือดสูง
  ไม่ละลายน้ำ จุดเดือดต่ำ
  ละลายน้ำได้ดี จุดเดือดสูง
  ละลายน้ำได้ดี จุดเดือดต่ำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile