หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
  การบันทึกประวัตินักเรียนที่มาเข้าเรียน
  พนักงานไฟฟ้าทำการจดตัวเลขบนมิเตอร์แสดงการใช้ไฟฟ้า
  การนำข้อมูลลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อไว้ใช้งานต่อไป
  ข้อ 1. และ 2.
2. ข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆที่อาจเป็นตัวเลข,ข้อความ,รูปภาพ,เสียง ฯลฯ หมายถึงข้อใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  ข้อมูลปฐมภูมิ
  ข้อมูลทุติยภูมิ
3. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านใดมากที่สุด
  ด้านการศึกษา ด้านความรู้ ด้านการใช้งาน
  ด้านการเงิน / การธนาคาร
  ด้านความบันเทิง
  ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย
4. การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นความหมายของข้อใด?
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เทคโนโลยี
  สารสนเทศ
  พัฒนาการ
5. ข้อใดหมายถึง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
  การประยุกต์ความความสามารถคอมพิวเตอร์เพื่อเกิดประโยชน์
  การใช้งานเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดไม่ใช่ผลต่อสังคมนอกโรงเรียน
  ระบบถ่ายภาพผ่านดาวเทียม
  การควบคุมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
  ระบบทะเบียนนักเรียน
  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย
  เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน
  เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ
8. ขั้นตอนการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด
  การจัดเก็บ
  การคำนวณ
  การทำรายงาน
  การตรวจสอบข้อมูล
9. เทคโนโลยีสารสนเทศใดก่อให้เกิดผลด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าเทียมกันในข้อใด
  ควบคุมเครื่องปรับอากาศ
  ระบบการเรียนการสอนทางไกล
  การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  การพยากรณ์อากาศ
10. ข้อมูลเป็นฐานของสารสนเทศ และสารสนเทศเป็นฐานของสิ่งใด
  การศึกษา
  ความรอบรู้
  การประมวลผล
  แฟ้มข้อมูล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile